Podręcznik najlepszych praktyk Dell Fc4500

Dell Fc4500 Best Practices Guide jest kompendium wiedzy, które pomaga organizacjom w optymalizacji i ulepszaniu swoich systemów informatycznych. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat optymalizacji wydajności, zarządzania zasobami, wdrażania zabezpieczeń i rozwiązywania problemów związanych z serwerem FC4500. Podręcznik zawiera również informacje na temat zarządzania systemem, instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz optymalizacji wydajności systemu. W podręczniku znajdują się również przykłady skryptów i procedur, które można wykorzystać do automatyzacji procesów administracyjnych. Dzięki Podręcznikowi najlepszych praktyk Dell FC4500 organizacje mogą optymalizować i ulepszać swoje systemy informatyczne, aby zapewnić jak najlepsze wyniki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik najlepszych praktyk Dell Fc4500

„PRINCE® – Skuteczne zarządzanie projektami”

PRINCE2® – Managing Sucessful Projects” 6th edition (2017) wersja polska

Licencja: AXELOS

PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) to metoda oparta na procesach, która zapewnia podstawowe elementy zarządzania projektami. PRINCE2® pomaga organizacjom prywatnym, publicznym i trzeciego sektora skutecznie dostarczać nowe produkty i usługi oraz wprowadzać transformacyjne zmiany.

Jest to ogólne narzędzie najlepszych praktyk, które można dostosować do potrzeb każdej organizacji i można je wykorzystać do zarządzania projektami dowolnego typu i skali.

Wskazówki dotyczące zarządzania udanymi projektami za pomocą PRINCE2® 6th Edition kładą nacisk na skalowalność i elastyczność metody oraz na to, jak dostosować ją do złożoności i wymagań projektu.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-600-33-5

Jak kupić podręcznik PRINCE2® w wersji papierowej?

Od 1. 2. 2022:

 • Podręcznik PRINCE2® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
 • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.
 • Wersję papierową podręcznika można kupić, tylko poprzez akredytowane organizacje szkoleniowe (ATO).

Podręczniki w wersji papierowej potrzebne są do przygotowania się do egzaminów Practitioner i Re-certification, oraz osobom, które wolą wersje papierową książki.

W sprawie papierowej wersji podręcznika PRINCE2® 2017 zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: info@skills. pl lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

„Zarządzanie ryzykiem: Przewodnik dla praktyków”

Podręcznik „Management of Risk: Guidance for Practitioners”, 3rd Edition wersja polska

Licencja: AXELOS

M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem) zapewnia ramy zarządzania ryzykiem uwzględniające różne aspekty organizacji: strategiczne, programowe, projektowe i operacyjne. Łączy zasady, podejście i procesy oraz oferuje porady, w jaki sposób należy je wdrożyć, w zależności od wielkości wpływu ryzyka na cele.

Wytyczne M_o_R® 3rd edition są idealne dla każdej organizacji lub osoby fizycznej wymagającej wskazówek dotyczących kontrolowanego podejścia do identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka w perspektywie strategicznej, programowej, projektowej i operacyjnej. Fundacja M_o_R skierowana jest do Menadżerów Zmiany Biznesu, Menadżerów Programów i Projektów, Menadżerów Ryzyka, pracowników i managerów Wsparcia Biznesu, Programów i Projektów, kadry operacyjnej i managerów. Dotyczy to również pracowników i menedżerów z innych dyscyplin, w szczególności tych odpowiedzialnych za ustanawianie standardów i/lub ich integrację z MoP®, MSP® i PRINCE2®.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-600-40-3

Jak kupić podręcznik MoR® w wersji papierowej?

Od 1. 2022:

 • Podręcznik MoR® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
 • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.

  W sprawie papierowej wersji podręcznika MoR® zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

  „MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami”

  Podręcznik „Managing Successful Programmes” 4th Edition, wersja polska

  Licencja: AXELOS

  Metoda MSP została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać najczęstszym wyzwaniom, jakie napotykają organizacje prowadzące inwestycje w zmiany. Podręcznik został zaprojektowany w celu dostosowania programów i projektów do strategii organizacyjnej i zapewnienia zarządzania.

  Wytyczne 4 edycji MSP są odpowiednie dla kierowników projektów, kierowników zmian biznesowych, ekspertów i doradców pracujących w biurze programowym, a także dla innych specjalistów / ról kierowniczych zaangażowanych we wspieranie programów zgodnie z wytycznymi MSP.

  Wydawca: PeopleCert
  Autor: Axelos
  Język: polski
  Typ: Książka
  ISBN: 978-9925-600-41-0

  Jak kupić podręcznik MSP® w wersji papierowej?

  Od 1. 2022:

  • Podręcznik MSP® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
  • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.

   W sprawie papierowej wersji podręcznika MSP® 2017 zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

   © 2022, admin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills. pl

   Informacje ogólne

   Centrum Ekologii i Ekofilozofii Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich
   0LUB3. 00(w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
   • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
   • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
   • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
   • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1, 5 ECTS;
   • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

   zobacz reguły punktacji polski

   Przedmiot zaznajamia z współczesnymi formami czynnej ochrony gatunków różnych gromad i siedlisk oraz pozwala poznać blaski, cienie i uwarunkowania wybranych zabiegów ochronnych. Umożliwia też poznać gatunki fauny i siedliska wymagające obecnie w Polsce najbardziej pilnej ochrony. Formuła prowadzenia przedmiotu zapewnia naukę różnych form przekazu i sposobów wymiany informacji.

   1. Formy czynnej ochrony gatunków i siedlisk: przegląd różnych zabiegów ochronnych na przykładach z Polski

   2. Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (OOS) i Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) - charakterystyka, związek z siecią NATURA 2000 i przegląd na przykładach

   3. Restytucja i renaturalizacja jako forma ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny – blaski i cienie

   4. Programy ochrony dużych ssaków drapieżnych: rysia, wilka i niedźwiedzia brunatnego

   5. Programy ochrony ptaków szponiastych

   6. Programy ochronne sów

   7. Programy ochrony owadów

   8. Programy ochrony żubra

   9. Programy ochrony gadów, ze szczególnym uwzględnieniem żółwia błotnego

   10. Programy ochrony głuszca i cietrzewia

   11. Programy ochrony nietoperzy

   12. Programy ochrony awifauny wysp Wisły

   13. Programy ochrony kuropatwy i zająca

   14. Programy ochrony kseroterm i mokradeł

   15. Programy ochrony wybranych gatunków fauny w miastach

   16. Metody zwalczania inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia - dobre i złe doświadczenia

   Anderwald D. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony sów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

   Anderwald D., Przybyliński T., Zawadzka D. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony ptaków szponiastych. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

   Anderwald D. 2009. Ochrona drapieżnych zwierząt a rozwój cywilizacyjny społeczeńst ludzkich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Wyd. SGGW, Rogów

   Badora K. 2004. Autostrada – środowisko przyrodnicze. Studium konfliktów przestrzennych. Opole

   Błaszkowska B. 2008. Czynna ochrona cennych przyrodniczo łąk i pastwisk. Doświadczenia praktyczne. OTOP, Gdańsk

   Bukaciński D. 2015. Strategia czynnej ochrony zagrożonej awifauny wysp środowej Wisły: podręcznik najlepszych praktyk. OTOP, Warszawa

   Dobrowolski K. A., Lewandowski K. (red. ) 1988. Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce IE PAN, Dziekanów Leśny

   Dombrowski A., Głowacki Z., Jakubowski W. i in. 2002. )Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia- Ochrona. IUCN, Warszawa

   Fuszara E., Lesiński G. 2002 Pomagamy nietoperzom. Poradnik. Studio OP-Art., Suwałki

   Gacka-Grzesikiewiecz E. ) 1995. Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa

   Głowaciński Z. ) 2001. Polska czerwona księga zwierząt PWRiL Warszawa

   Indykiewicz P., Jerzak J., Barczak T. Faun miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Bydgoszcz

   Jankowski W., Świerkosz K. Korytarz ekologiczny doliny Odry. IUCN, Warszawa

   Kot H. i Dombrowski A. Strategia ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce

   Krogulec J. ) 1998. Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN, Warszawa

   Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. ) 2015. Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia - dobre i złe doświadczenia. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", Krzywe

   Kurek k., Hałuk J., Bury S., Piotrowski M. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

   Lesiński G. 2006. Wpływ antropogenicznych przekształcen krajobrazu na strukturę i funkcjonowanie zespołów nietoperzy w Polsce. Wyd SGGW, Warszawa

   Makles M., Pawlaczyk P., Stańko R. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony mokradeł. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

   Mazur W. ). Podręcznik najlepszych praktyk ochrony owadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

   Mikusek R. 2012 Budki dla ptaków. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków

   Mitrus S. 2007. Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Uniw. Opolski, Opole

   Mysłajek R. W., Nowak S. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony wilka, rysia i niedźwidzia brunatnego. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

   Nasiadka P., Dziedzic R. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony kuropatwy i zająca. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

   Nowicki M., Sitnicki S. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa

   Olech W., Perzanowski K. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony żubra. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

   Pawlaczyk P., Jermaczek A. NATURA 2000 – narzędzie ochrony przyrody. WWF. Warszawa

   Perrins C. M., Lebreton J. D., Hirons G. J. M. 1991. Bird Population Studies. Relevance to Conservation and management. Oxford University Press.

   Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000. mos. gov. pl/natura2000/pl/poradnik. php

   Pullin A. S. Biologiczne podstawy ochrony przyrody PWN. Warszawa

   Rachwald A., Fuszara M. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony nietoperzy w lasach. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

   Strawiński S. 1971. O ptakach, ludziach i miastach

   Symonides E. Ochrona Przyrody. WUW Warszawa

   Towarzystwo Przyrodnicze Bocian 2012. Poradnik ochrony bociana białego dla lekarzy weterynarii. PTOP, Warszawa

   Towarzystwo Przyrodnicze Bocian 2012. Poradnik ochrony bociana białego. PTOP, Warszawa

   Towarzystwo Przyrodnicze Bocian 2018. Ochrona ptaków w budynkach. PTOP, Warszawa

   W. Sutherland, I. Newton, R. Green. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

   Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki

   Williams D. R., Pople R. G., Showler D. A., Dicks L. V., Child M. F., zu Ermgassen E. K. H. J., Sutherland W. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing

   Zawadzka D. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gluszca i cietrzewia. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

   A. Efekty kształcenia:

   1. Wiedza:

   EK 1 - student dostrzega wpływ cywilizacji na przyrodę, przewiduje i charakteryzuje skutki ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną; student tłumaczy przyczyny i skutki degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska, w tym definiuje skutki i podsumowuje jej wpływ na status wybranych gatunków i bioróżnorodność; Student rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii populacyjnej, ekologii behawioralnej i ochrony przyrody, w tym związanych z czynną ochrona gatunków i siedlisk

   2. Umiejętności:

   EK 2 – student planuje i opisuje wykonane indywidualnie i zespołowo projekty terenowo-literaturowe i literaturowe dotyczące planowania i realizacji czynnych zabiegów ochronnych dla wybranych gatunków i siedlisk;

   EK 3 - student tworzy zespołowe prezentacje multimedialne, potrafi oszacować ich czas, zaplanować formę, dokonać wyboru treści oraz zdecydować o podziale ról miedzy członków zespołu; student planując referat, prezentację multimedialną i plan ochrony wybranego terenu (forma pisemna) wykorzystuje szerokie spektrum dostępnej wiedzy i form uzyskiwania informacji, w tym studiowanie publikacji naukowych, informacji w Internecie i środkach masowego przekazu oraz uzyskiwanie informacji w trakcie bezpośrednich konsultacji ze specjalistami

   EK 4 - student prawidłowo analizuje i interpretuje tekst naukowy, potrafi krytycznie ocenić informacje źródłowe dotyczące wpływu człowieka na przyrodę i środowisko; student potrafi odnaleźć przyczyny zaistniałych zagrożeń i/lub zaistniałych sytuacji i zaproponować sposób ich minimalizacji lub neutralizacji, student potrafi porównać, poddać krytyce i ocenić przedstawiane prezentacje; student posługuje się podstawową terminologią w zakresie ochrony przyrody i środowiska w języku polskim i angielskim.

   3. Kompetencje:

   EK 5 - student aktywnie rozwija świadomość ekologiczną, podejmując się indywidualnie i zespołowo realizacji zadań zaplanowanych na zajęciach; student dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii i ostrożność przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet); student potrafi dyskutować, akceptuje i docenia uwagi i komentarze innych; student jest odpowiedzialny uczestnicząc w zajęciach zgodnie z przyjętymi zasadami obecności i punktualności.

   B. Opis ECTS

   udział w zajęciach - 30

   przygotowanie prezentacji i lektura źródeł - 30

   przygotowanie planu ochrony wybranego terenu, łącznie z lekturą źródeł - 30

   Suma godzin 90 [90/30(25) = 3]

   Liczba ECTS - 3

   Kryteria oceniania:

   Wiedza (EK 1):

   ocena 2 (ndst): student nie rozpoznaje i nie potrafi zidentyfikować związków przyczynowo-skutkowych między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, nie dostrzega wpływu cywilizacji na przyrodę, nie potrafi przewidzieć i scharakteryzować skutków ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, nie tłumaczy przyczyn i skutków degradacji fizycznej i biologicznej środowiska, jego wiedza nie pozwala zdefiniować i podsumować skutków antropopresji i innych czynników na status wybranych gatunków i bioróżnorodność; Student nie rozpoznaje podstawowych terminów w języku obcym w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

   ocena 3 (dst): student słabo rozpoznaje i identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, zazwyczaj nie dostrzega wpływu cywilizacji na przyrodę, ma trudności z przewidywaniem i charakteryzowaniem skutków ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, mało przekonywująco tłumaczy przyczyny i skutki degradacji fizycznej i biologicznej środowiska, nie potrafi w syntetyczny sposób podsumować wpływu antropopresji i innych czynników na status wybranych gatunków i bioróżnorodność biologiczną; Student ma trudności z rozpoznawaniem w języku obcym podstawowych terminów w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

   ocena 4 (db): student zazwyczaj rozpoznaje i identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, dostrzega wpływ cywilizacji na przyrodę, przewiduje i charakteryzuje większość skutków ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, dobrze tłumaczy przyczyny i skutki degradacji fizycznej i biologicznej środowiska, potrafi podsumować wpływ antropopresji i innych czynników na bioróżnorodność na status wybranych gatunków i różnorodność biologiczną, zwyczaj nie ma trudności z rozpoznawaniem w języku obcym podstawowych terminów w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

   ocena 5 (bdb): student znakomicie rozpoznaje i identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, dostrzega wpływ cywilizacji na przyrodę, w błyskotliwy sposób przewiduje i charakteryzuje skutki ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, bardzo dobrze tłumaczy przyczyny i skutki degradacji fizycznej i biologicznej środowiska oraz wnikliwie i wyczerpująco definiuje w syntetyczny sposób wpływ antropopresji i innych czynników na status wybranych gatunków i bioróżnorodność. Student nie ma żadnych trudności z rozpoznawaniem i używaniem w języku obcym podstawowych terminów w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

   Umiejętności (EK 2-4):

   ocena 2 (ndst): student nie potrafi pracować w zespole, nie potrafi też odnaleźć i/lub analizować i interpretować informacji dostępnych w bibliotekach, Internecie i u specjalistów na zadany temat, w tym krytycznie ocenić wiedzy dotyczącej wpływu człowieka na przyrodę i środowisko i odnaleźć przyczyn zaistniałych zagrożeń i/lub zaistniałych sytuacji; student tworzy prezentację multimedialną daleką od reguł i wymagań tej formy przekazu, nie potrafi porównać, poddać krytyce i ocenić przedstawianych przez innych prezentacji; student ma bardzo duże trudności z zaproponowaniem zmian mogących poprawić jakość prezentowanego przekazu, nie potrafi sporządzić prostego raportu (planu ochrony) na podstawie zebranych materiałów w terenie i literaturze.

   ocena 3 (dst): student ma trudności z pracą w zespole, zdarza mu się bezkrytycznie analizować i interpretować informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat, w tym dotyczące wpływu człowieka na przyrodę i środowisko; student ma trudności ze zdefiniowaniem potencjalnych przyczyn zaistniałych zagrożeń i/lub zaistniałych sytuacji; utworzona prezentacja multimedialna jedynie w niewielkim stopniu spełnia reguły i wymogi przypisane tej formie przekazu; porównując i oceniając inne prezentacje jest mało kreatywny, sporządza proste raporty (plany ochrony) na podstawie zebranych materiałów w terenie i literaturze, ale są one jednak dalekie od ideału.

   ocena 4 (db): student potrafi pracować w zespole, zazwyczaj poprawnie analizuje i interpretuje informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat, tworzy prezentację multimedialną, potrafiąc oszacować jej czas, zaplanować formę i zdecydować o podziale ról i wyborze treści; porównując i oceniając inne prezentacje stara się być kreatywny; potrafi sporządzić prosty, poprawny raport (plan ochrony) na podstawie zebranych materiałów w terenie.

   ocena 5 (bdb): student znakomicie organizuje i wykonuje pracę w zespole, potrafi wnikliwie analizować i interpretować informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat, stworzona przez niego prezentacja multimedialna spełnia wszystkie reguły i wymagania stawiane tej formie przekazu, w zakresie reżimu czasowego, treści i formy; potrafi w otwarty i kreatywny sposób porównać, poddać krytyce i ocenić przedstawiane prezentacje; proponowane przez niego zmiany mogące poprawić jakość prezentowanego przekazu są zawsze wnikliwe i celowe, sporządzane przez niego raporty (palny ochrony) są kompletne, wiarygodne, rzetelne w treści i sumiennie przygotowane.

   Kompetencje (EK 5):

   ocena 2 (ndst): student nie wykonuje zadań zaplanowanych na zajęciach, nie potrafi też pracować w zespole; student nie dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, nie zachowuje krytycyzmu w wyrażaniu opinii i ostrożności przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet); student nie potrafi docenić uwag i komentarzy kolegów; nie podejmuje dyskusji na temat prezentacji i przedstawianego problemu, jest niepunktualny, często opuszcza zajęcia.

   ocena 3 (dst): student jest mało zaangażowany przy wykonywaniu zadań zaplanowanych na zajęciach i/lub ma trudności z pracą w zespole; student często nie dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, jest mało krytyczny w wyrażaniu opinii i często bezkrytyczny przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet), student nie potrafi w pełni docenić wartości uwag i komentarzy kolegów; dyskutuje rzadko i mało kreatywnie, czasami jest niepunktualny, opuszcza zajęcia

   ocena 4 (db): student podejmuje się wykonania zadań zaplanowanych na zajęciach; rzetelnie pracuje w zespole, dba o wiarygodność przekazywanych treści, stara się być krytyczny w wyrażaniu opinii i przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet), potrafi docenić uwagi i komentarze kolegów; jest otwarty i kreatywny w wyrażaniu własnych opinii, jest punktualny i sumiennie uczęszcza na zajęcia.

   ocena 5 (bdb): student bardzo chętnie podejmuje się wykonania zadań zaplanowanych na zajęciach; nie ma najmniejszych problemów w pracy zespołowej, często kreując kierunek działań grupy; student dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, zachowuje wnikliwość i krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest ostrożny przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet), potrafi w pełni docenić uwagi i komentarze kolegów; jest bardzo aktywny, w otwarty i kreatywny sposób podejmuje polemikę w razie różnicy zdań. Jest sumienny i odpowiedzialny.

   Metody oceniania

   Na ocenę końcową składają się:

   1. ocena z prezentacji multimedialnej przygotowanej w zespole. Oceniana będzie forma, treść i sposób przedstawienia

   2. ocena z raportu pisemnego (planu ochrony) na podstawie literatury i materiałów zebranych w terenie. Oceniana będzie forma i treść raportu. aktywność na zajęciach

   4. liczba nieobecności i spóźnień

   Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny indywidualnej z zespołowej prezentacji i oceny z raportu pisemnego. Ocena zespołowa prezentacji i raportu może podwyższyć (w przypadku najlepszej w grupie) lub obniżyć (w przypadku najgorszej w grupie) indywidualną ocenę o 0, 5 stopnia.

   Znacząca aktywność na zajęciach podwyższa ocenę z prezentacji zgodnie ze wzorem: ocena z prezentacji + (0, 125 x liczba zajęć na których student był aktywny). Nieobecność i spóźnienia na zajęcia obniżają ocenę końcową zgodnie z zasadą: za trzecią i każdą kolejną nieobecność ocena końcowa obniżana jest o 0, 5 x liczba kolejnych nieobecności; każde spóźnienie na zajęcia więcej niż 10 min = 0, 5 nieobecności

   Kod przedmiotu:WF-OB-CZOP
   Kod Erasmus / ISCED:07. 2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. /(brak danych)Nazwa przedmiotu:Czynne działania w ochronie gatunków i siedlisk - teoria i praktykaJednostka:Grupy:Punkty ECTS i inne: Język prowadzenia:Poziom przedmiotu:

   podstawowy

   Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

   OB2_W12

   OB2_U01

   OB2_U09

   OB2_U13

   OB2_K07

   Wymagania wstępne:

   podstawowa wiedza z zakresu biologii środowiskowej i ochrony przyrody

   Skrócony opis:Pełny opis:Literatura:Efekty kształcenia i opis ECTS:Metody i kryteria oceniania:

   Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20"(zakończony)

   Okres:2020-02-01 - 2020-09-20

   Wybrany podział planu:   zobacz plan zajęć Typ zajęć:

   Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc

   więcej informacji Koordynatorzy:Dariusz Bukaciński Prowadzący grup:Arkadiusz Buczyński, Dariusz Bukaciński Lista studentów:(nie masz dostępu) Zaliczenie:Przedmiot -Zaliczenie na ocenę
   Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenęE-Learning:

   E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

   podstawowa wiedza z zakresu biologii środowiskowej i ochrony przyrody

   Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21"2021-02-01 - 2021-06-30

   Wybrany podział planu:   zobacz plan zajęć więcej informacji Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22"2022-02-01 - 2022-06-30

   Wybrany podział planu:   więcej informacji Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23"(w trakcie)2023-02-01 - 2023-06-30

   Wybrany podział planu:   więcej informacji Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

   udział w zajęciach - 30

   przygotowanie prezentacji i lektura źródeł - 30

   przygotowanie planu ochrony wybranego terenu, łącznie z lekturą źródeł - 30

   Suma godzin 90 [90/30(25) = 3]

   Liczba ECTS - 3

   Typ przedmiotu:

   obowiązkowy

   Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

   nie dotyczy

   Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
   Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

   Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym

   Projekt: Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym miał na celu wzmocnienie roli partnerów społecznych w procesie kształtowania lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. W ramach projektu zostały opracowane: Przewodnik i narzędzia wdrożeniowe systemu monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego z punktu widzenia potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw do wykorzystania przez organizacje społeczne oraz Podręcznik najlepszych praktyk i zasad w zakresie konsultacji polityki władz samorządowych z partnerami społecznymi do wykorzystania przez władze samorządowe. Zaprojektowane zostały również systemy, które pilotażowo wdrożono w 3 samorządach i u 3 partnerów społecznych. W ramach projektu zrealizowane też zostały również warsztaty dla samorządowców w zakresie stosowania konsultacji społecznych do kształtowania prawa. Podsumowaniem projektu była konferencja końcowa, z udziałem przedstawicieli administracji samorządowej, stowarzyszeń przedsiębiorców (m. in. beneficjentów wdrożeń) oraz prywatni przedsiębiorcy i przedstawiciele środowiska akademickiego.

   Cele Projektu
   Głównym celem projektu było wzmocnienie roli partnerów społecznych w procesie kształtowania lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Cel ten realizowany był poprzez działania mające na celu zwiększenie roli w szczególności takich partnerów społecznych jak: organizacje reprezentujące przedsiębiorców, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia wspierania przedsiębiorczości (organizacje zajmujące się rzecznictwem interesów małych i średnich firm). Cel główny realizowany był za pośrednictwem następujących celów szczegółowych:

   1. Zwiększenie wiedzy izb gospodarczych i organizacji pozarządowych na temat możliwości uczestnictwa w lokalnej i regionalnej polityce gospodarczej poprzez opracowanie Przewodnika i narzędzi wdrożeniowych systemu monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego z punktu widzenia potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw. System, poza monitorowaniem, będzie również wskazywał najlepsze momenty na podjęcie rzecznictwa, a także instruował jak prowadzić działania rzecznictwa rozwojowych interesów małych i średnich firm.
   2. Zwiększenie przejrzystości decyzji władz samorządowych poprzez wprowadzenie instrumentów monitorowania ich decyzji przez partnerów społecznych.
   3. Promowanie idei konsultacji społecznych w procesie tworzenia prawa lokalnego, a także poprawa jakości i efektywności konsultacji prowadzonych przez władze samorządowe, poprzez opracowanie Podręcznika najlepszych praktyk i zasad w zakresie konsultacji polityki władz samorządowych z partnerami społecznymi oraz poprzez promocję tych praktyk.
   4. Upowszechnienie systemu monitorowania decyzji władz samorządowych (konferencja końcowa).

   Szczegółowy opis działań

   W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:Podręcznik składa się z dwóch zasadniczych części: cz. I - Zasady konsultacji społecznych (zasady te dotyczą także konsultacji z partnerami spoza sektora MSP) cz. II. - Najlepsze praktyki samorządów w zakresie konsultacji z partnerami społecznymi;

  • Opracowanie Najlepszych praktyk samorządów w zakresie konsultacji z partnerami społecznymi.
  • Opracowanie Zasad konsultacji społecznych.
  • Konsultacja opracowanych publikacji z przedstawicielami władz samorządowych i partnerów społecznych.
  • Pilotażowe wdrożenie systemu monitoringu i zasad konsultacji społecznych w trzech samorządach i trzech organizacjach przedsiębiorców.
  • Warsztaty dla władz samorządowych w zakresie wdrażania zasad konsultacji społecznych na szczeblu samorządowym i dobrej praktyki konsultacji społecznych.
  • Konferencja końcowa upowszechniająca doświadczenia projektu, w tym rezultaty wdrożenia pilotażowego.
  • Promocja projektu, w tym Przewodnika i narzędzi wdrożeniowych systemu monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego z punktu widzenia potrzeb rozwojowych MSP oraz Podręcznika najlepszych praktyk i zasad w zakresie konsultacji polityki władz samorządowych z partnerami społecznymi.
  • Ewaluacja projektu.
  • Koordynacja projektu.
  • Media o projekcie

   Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu "Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu" - komponent 2, numer referencyjny PL 2004/016- 829. 01. 02. 02 w ramach Programu środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu". Nr umowy 8174/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829. 02/RM/47

   Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, osoba do kontaktu: Paulina Bednarz, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: 22 630 98 04, fax: 22 82625 96; e-mail: pbednarz@fairplay. pl

Podręcznik najlepszych praktyk Dell Fc4500

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik najlepszych praktyk Dell Fc4500

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik najlepszych praktyk Dell Fc4500