Instrukcja obsługi - podręcznik D Link Broadband Dsl 254b

Instrukcja obsługi D-Link Broadband DSL-254b to podręcznik użytkownika, który jest dostępny w celu pomocy użytkownikowi w konfiguracji i korzystaniu z ich usług szerokopasmowych. Instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania i korzystania z usług szerokopasmowych, w tym instrukcje dotyczące konfiguracji routera, połączenia z siecią, ustawiania adresów IP i ustawień sieci Wi-Fi. Instrukcja obsługi D-Link Broadband DSL-254b jest szczegółowym i przydatnym narzędziem, które pomaga użytkownikowi w korzystaniu z ich usług szerokopasmowych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi - podręcznik D Link Broadband Dsl 254b

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy D-LINK DSL-2740B. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy D-LINK DSL-2740B będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla D-LINK DSL-2740B

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

D-LINK DSL-2740B (4075 ko)
D-LINK DSL-2740B GUIDE D INSTALLATION RAPIDE (3028 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika D-LINK DSL-2740BQUICK GUIDE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Z listy wybierz swój jzyk, a nastpnie postpuj zgodnie z poleceniami kreatora aby skonfigurowa DSL-2740B. [... ] - Kady komputer który ma lczy si z ruterem za porednictwem sieci bezprzewodowej musi mie ustawion t sam nazw sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucz szyfrowania, jak ruter. - Uyj interfejsu graficznego (jak to opisano w pytaniu 1) aby sprawdzi lub zmieni ustawienia sieci bezprzewodowej. - Naley zapisa te ustawienia na papierze, aby nastpnie wpisa je do kadego bezprzewodowo podlczonego komputera. Na ostatniej stronie tego dokumentu znajdziesz specjalnie przygotowane na to miejsce. Uytkownicy polcze ADSL powinni skontaktowa si z dostawc uslugi ADSL i upewni si, e usluga zostala uruchomiona oraz e wprowadzona nazwa uytkownika i haslo s poprawne. Pl Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021 Pomoc techniczna firmy D-Link wiadczona przez Internet: e-mail: serwis@dlink. ] Potem preprosto odprite okno vasega brskalnika in vpisite IP naslov v naslovno polje brskalnika: [... ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY D-LINK DSL-2740B

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy D-LINK DSL-2740B.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy D-LINK DSL-524T. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy D-LINK DSL-524T będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla D-LINK DSL-524T


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika D-LINK DSL-524T

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] D-Link DSL-524TADSL2+ RouterPodrcznik uytkownikaVersion 3. 00Building Networks for PeopleSpis treciZawarto opakowania................................................................................................. 3 Wymagania systemowe................................................................................................ 4 Zlcza.............................................................................................................................. 5 Funkcje........................................................................................................................... [... ] Umoliwia przesylanie danych midzy dwoma urzdzeniami pod kontrol dowolnego urzdzenia sterujcego w sieci. UPnP jest niezalena od systemu operacyjnego, jzyka programowania i fizycznego medium.Zaznacz Enable UPnP aby wlaczy t opcj, nastpnie wybierz polczenie.28Advanced > Virtual ServerZapora odfiltrowuje nierozpoznane pakiety, chronic sie lokaln. Dziki temu komputery polczone w sie za pomoc routera DSL- 524T s niewidoczne z zewntrz. W razie koniecznoci mona jednak niektóre z nich udostpni publicznie. W tym celu naley wlczy funkcj Virtual Server (Enable).Connection - wybierz polczenia wirtualne LAN IP ­ podaj numer IP komputera w twojej sieci lokalnej dla którego regula ta ma by dostpna. Category ­ wybierz rodzaj uslugi oraz dostpne reguly z menu Available Rules, nastpnie kliknij Next aby doda. Kliknij Apply aby zastosowa 29Advanced > LAN ClientsOkno LAN Clients uywane jest w celu ustanowienia regul Port Forwarding (umoliwia przenoszenie polcze z jednego portu komputera na port innego komputera) dla Virtual Server i Filters. Jeli adne adresy IP nie zostaly podane na licie, dostp do okna Virtual Server nie bdzie moliwy.Aby doda statyczny adres IP do listy, wpisz adres (z zakresu od 192. 168. 1. 2 do 192. 254) w polu IP Address, nastpnie kliknij Apply (Zastosuj).30Advanced > SNMPSNMP (Simple Network Management Protocol) - protokól uywany do nadzoru i zarzdzania rónymi elementami sieci komputerowych.SMNP Managenent ­ opcja uywana do zarzdzania protokolem SNMP, pozwala wlcza/wylcza agenta SNMP, komunikaty Trap · Enable SNMP Agent - wlcza/wylcza agenta SNMP · Enable SNMP Traps - wlcza/wylcza komunikaty Trap Comunity ­ opcja pozwala na edycj praw dostpu do serwera SNMP · Name ­ Nazwa urzytkownika · Access Right ­ prawa dostpu Read Only (tylko do odczytu) lub ReadWrite (Zapis/Odczyt) Traps ­ Agent SNMP moe sam informowa managera o zmianie swojego stanu w przypadku zajcia okrelonego zdarzenia odbywa si to przy pomocy wysylanego przez agenta komunikatu. · Destination IP ­ Podaj docelowy adres IP · Trap Community ­ Podaj nazw · Trap Version ­ Wybierz wersj protokolu SNMP v1 or SNMP v2c.31Advanced > FiltersFiltry w siei uywane s w celu przyznania bez zabronienia dostpu komputerom w sieci LAN do Internetu. Kontrolowanie ruchu wchodzcego (Inbound) i wychodzcego (Outbound) w sieci moe odbywa si przez adresy IP lub MAC, lub odcicie dostpu do okrelonych stron WWW. Source/Destination IP ­ otwiera lub zamyka dostp do Internetu do wszystkich, zakresu lub okrelonym adresom IP. Source/Destination Port -Moesz zezwoli lub zabroni dostpu do wszystkich, zakresu lub tylko do okrelonego portu. Action ­ Allow (zezwól na dostp), Deny (zabro dostpu).Kliknij Apply aby doda ustawienie do listy.32Inbound Filter/Outbound Filter (Filtr ruchu wchodzcego/wychodzcego) jest zaawansowan metod kontroli danych otrzymywanych z Internetu. Uywajc tej opcji moesz skonfigurowa zasady filtrowania wplywajcych/wyplywajcych danych bazujcych na adresach IP. Opcja Inbound/Outbound Filter moe by uywana z opcjami Virtual Server, Port Forwarding lub Remote Administration.Source IP ­ wpisz zakres adresów IP ródla. Destination Port ­ wpisz numer portu kocowego lub zakres portów. Kliknij przycisk Apply aby zapisa zmiany.33Advanced > Bridge FiltersBridge Filters uywane s aby zezwoli lub zablokowa dostp do Internetu komputerom w sieci lokalnej uywajc adresów MAC. Moesz wybra adres ródlowy, docelowy, lub dwa adresy jednoczenie. Enable Bridge Filters ­ wlcz filtrowanie adresów MAC Src/Dest MAC ­ otwiera lub zamyka dostp do Internetu do wszystkich, zakresu lub okrelonym adresom IP. Src/Dest Port -Moesz zezwoli lub zabroni dostpu do wszystkich, zakresu lub tylko do okrelonego portu. Mode ­ Allow (zezwól na dostp), Deny (zabro dostpu).34Advanced > RoutingNajprostsz form budowania informacji o topologii sieci jest rcznie podane przez administratora trasy definiujcej routing statyczny. W routingu statycznym tablica routingu pozwala routerowi na wysylanie pakietów tylko tymi drogami, które zostaly wczeniej zdefiniowane.Aby doda statyczn ciek routingu dla sieci LAN, podaj docelowy adres IP (Destination), mask (Netmask), wybierz i podaj bramk (Gateway). ] Kliknij przycisk Dalej.Wló dyskietk do napdu (w tym przypadku oznaczonego liter A). Po zakoczeniu dzialania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posluy do uruchomienia tego samego kreatora na kadym z komputerów sieci. Aby kontynuowa, kliknij przycisk Dalej.56Odczytaj informacje zamieszczone w poniszym oknie, a nastpnie kliknij Zakocz, co spowoduje zakoczenie dzialania Kreatora konfiguracji sieci.W celu zastosowania nowych ustawie naley zrestartowa komputer. W tym celu w nastpnym oknie kliknij przycisk Tak.W ten sposób zakoczona zostala konfiguracja tego komputera. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY D-LINK DSL-524T

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy D-LINK DSL-524T.

Instrukcja obsługi - podręcznik D Link Broadband Dsl 254b

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi - podręcznik D Link Broadband Dsl 254b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi - podręcznik D Link Broadband Dsl 254b