Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Epson Digitial Camera

Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Epson Digitial Camera jest ważna, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie aparatu cyfrowego. Aby to osiągnąć, należy określić środki ostrożności przed rozpoczęciem użytkowania aparatu cyfrowego, zapoznać się z instrukcją użytkowania i zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia powinna również ostrzegać użytkowników przed narażeniem na szkodliwe działanie pola elektromagnetycznego oraz opisać wszystkie procedury, które użytkownik powinien wykonać przed uruchomieniem aparatu cyfrowego.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Epson Digitial Camera

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi w tej sekcji. Ponadto należy stosować się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na drukarce.

Konfigurowanie drukarki

Podczas konfigurowania drukarki należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Nie należy blokować ani zakrywać wlotów i otworów drukarki.

Należy używać wyłącznie źródła zasilania wskazanego na etykiecie drukarki.

Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego z drukarką. Użycie innego przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Przewód zasilania drukarki jest przeznaczony wyłącznie do użytku z drukarką. Użycie przewodu z innym urządzeniem może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Należy używać tylko przewodu zasilania prądem zmiennym zgodnego z odpowiednią lokalną normą bezpieczeństwa.

Należy unikać stosowania gniazd znajdujących się w obwodach, do których podłączone są fotokopiarki lub regularnie włączające i wyłączające się systemy wentylacyjne.

Należy unikać gniazd elektrycznych kontrolowanych za pomocą wyłączników ściennych lub automatycznych wyłączników czasowych.

Cały system komputerowy należy umieścić z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak głośniki lub urządzenia bazowe telefonów bezprzewodowych.

Kable zasilania powinny być umieszczone w takim miejscu, aby nie były wystawione na działanie ścierania, nie były nacinane, szarpane i skręcane. Nie należy umieszczać przedmiotów na przewodach zasilania oraz nie należy umieszczać przewodów zasilania w miejscach, gdzie ludzie będą po nich chodzić lub biegać. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby przewody zasilania nie były zagięte w punktach ich połączeń z transformatorem.

W przypadku gdy do zasilania drukarki stosowany jest przedłużacz, należy się upewnić, że łączny pobór prądu wszystkich podłączonych do niego urządzeń nie przekracza limitu dopuszczalnego dla przedłużacza. Ponadto należy się upewnić, że całkowite natężenie prądu pobieranego przez podłączone urządzenia nie przekracza wartości nominalnej natężenia dla ściennego gniazda zasilania.

Nigdy nie należy rozbierać, modyfikować lub naprawiać przewodu zasilania, modułu drukarki, modułu skanera lub urządzeń opcjonalnych za wyjątkiem przypadków opisanych w przewodnikach drukarki.

W poniższych sytuacjach należy odłączyć drukarkę od zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym:
Przewód zasilania lub jego wtyczka są uszkodzone, do drukarki dostał się płyn, drukarka została upuszczona lub jej obudowa została uszkodzona, drukarka nie działa prawidłowo lub zaobserwowano wyraźne zmiany w jej wydajności. Nie należy regulować elementów sterowania, które nie zostały opisane w instrukcji obsługi.

Jeśli drukarka ma być używana na terenie Niemiec, instalacja elektryczna w budynku musi być chroniona bezpiecznikiem 10- lub 16-amperowym w celu zapewnienia drukarce wystarczającej ochrony przed zwarciami i przepięciami.

Podczas podłączania drukarki do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla należy upewnić się, że położenie złączy jest prawidłowe. Każde złącze ma tylko jedno właściwe położenie. Podłączenie złącza w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie obu urządzeń połączonych kablem.

Jeśli wtyczka zostanie uszkodzona, wymień przewód zasilania lub skontaktuj się z kwalifikowanym elektrykiem. W przypadku wtyczek z bezpiecznikami należy wymieniać bezpieczniki wyłącznie na nowe o odpowiedniej wielkości i parametrach znamionowych.

Wybieranie miejsca dla drukarki

Wybierając miejsce dla drukarki, należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Drukarkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która ze wszystkich stron wykracza poza krawędzie obudowy drukarki. W przypadku umieszczenia drukarki przy ścianie odległość między drukarką a ścianą powinna być większa niż 10 cm. Drukarka nie będzie działać poprawnie, jeśli zostanie ustawiona pod kątem.

Podczas przechowywania lub transportowania drukarki nie należy jej przechylać, stawiać na boku ani obracać do góry nogami. W przeciwnym razie tusz może wyciec.

Należy pozostawić miejsce nad drukarką na możliwość otwarcia pokrywy drukarki i miejsca za drukarką na kable.

Należy unikać miejsc, w których występują gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności. Drukarkę należy ustawić z dala od bezpośredniego światła słonecznego, silnego oświetlenia sztucznego i źródeł ciepła.

Nie należy umieszczać lub przechowywać drukarki poza pomieszczeniami, w miejscu o dużym zapyleniu, w pobliżu wody, źródeł ciepła lub w miejscach, w których występują drgania, wibracje, wysoka temperatura i wilgotność. Nie należy korzystać z drukarki mając mokre ręce.

Drukarkę należy umieścić blisko ściennego gniazda zasilania, z którego można łatwo wyjąć wtyczkę.

Korzystanie z drukarki

Podczas korzystania z drukarki należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Nie należy wkładać przedmiotów przez otwory drukarki.

Nie należy wylewać płynów na drukarkę.

Podczas drukowania nie należy wkładać rąk do wnętrza drukarki.

Nie należy dotykać białego płaskiego przewodu ani przewodów tuszu znajdujących się wewnątrz drukarki.

Nie należy używać produktów w aerozolu zawierających łatwopalne składniki wewnątrz lub w pobliżu tej drukarki. Grozi to pożarem.

Nie przesuwaj ręcznie głowicy drukującej, ponieważ możesz doprowadzić do uszkodzenia drukarki.

Zawsze wyłączaj drukarkę używając przycisku zasilania . Gdy naciśnięty jest ten przycisk, miga lampka zasilania przestanie migać.

Przed transportem drukarki należy się upewnić, że głowica drukująca znajduje się w pozycji początkowej (po prawej stronie urządzenia).

Ponownie napełnij tusz jeśli poziom tuszu jest poniżej dolnej linii w pojemniku z tuszem. Dalsze korzystanie z drukarki, kiedy poziom tuszu znajduje się poniżej dolnej linii może uszkodzić drukarkę.

Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć kabel zasilania z gniazdka elektrycznego.

Umieszczając oryginały, nie należy naciskać zbyt mocno szyby ekspozycyjnej.

Obsługa tuszu

Podczas obsługi należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Pojemniki z tuszem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie powinny dostawać pojemników z tuszem do zabawy, a zwłaszcza brać ich zawartości do ust.

Nie należy przechylać ani postrząsać pojemnikami z tuszem po otwarciu opakowania, gdyż może to spowodować wyciek.

Należy uważać, aby nie dotknąć tuszu podczas obchodzenia się z pojemnikami z tuszem, zatyczkami lub otwartymi pojemnikami lub ich zatyczkami. Jeśli tusz dostanie się na skórę, należy go dokładnie zmyć mydłem i spłukać wodą. Jeśli tusz dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. Jeżeli po przemyciu oczu występują dolegliwości lub problemy z widzeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli pojemnik z tuszem był przechowywany w niskiej temperaturze, przed użyciem należy go umieścić w temperaturze pokojowej na co najmniej trzy godziny.

Pojemniki z tuszem należy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.

Podczas przechowywania lub transportu pojemnika z tuszem po jego otwarciu, nie przechylać ani nie narażać pojemnika na uderzenia lub zmiany temperatury. W przeciwnym razie może dojść do wycieku tuszu, nawet jeśli zatyczka pojemnika jest dokładnie zamknięta. Upewnić się, że pojemnik znajduje się w położeniu pionowym podczas dokręcania zatyczki i podjęto środki mające zapobiec wyciekowi tuszu podczas transportu pojemników.

Ograniczenia dotyczące kopiowania

Należy przestrzegać poniższych ograniczeń, aby drukarka była użytkowana w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.

Kopiowanie następujących rzeczy jest niezgodne z prawem:

Banknoty, monety, zbywalne rządowe papiery wartościowe, obligacje rządowe i komunalne papiery wartościowe

Nieużywane znaczki pocztowe, podstemplowane kartki pocztowe oraz inne dokumenty pocztowe posiadające wartość

Rządowe znaczki skarbowe oraz papiery wartościowe wydane zgodnie z przepisami prawnymi

Należy zachować ostrożność podczas kopiowania poniższych elementów:

Prywatne zbywalne papiery wartościowe (świadectwo udziałowe, dokumenty zbywalne, czeki, itp. ), bilety miesięczne, bilety ulgowe, itp.

Paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, winiety drogowe, bony żywnościowe, bilety itp.

Uwaga:

Kopiowanie takich dokumentów może być niezgodne z prawem.

Odpowiedzialne korzystanie z materiałów objętych prawem autorskim:

Drukarki mogą być używane niezgodne z prawem poprzez kopiowanie materiałów objętych prawem autorskim. Należy użytkować urządzenie w odpowiedzialny sposób uzyskując pozwolenie na kopiowanie materiałów objętych prawem autorskim lub zasięgając porady adwokata.

Przeglądy trybów programu Epson Scan Modes

Program Epson Scan umożliwia kontrolowanie wszystkich aspektów skanowania i oferuje trzy tryby:

Full Auto Mode (Tryb automatyczny) umożliwia szybkie i łatwe skanowanie bez konieczności definiowania ustawień lub wyświetlania podglądu obrazu. Jest to tryb domyślny programu Epson Scan.
Tryb Full Auto Mode (Tryb automatyczny) jest szczególnie przydatny w przypadku skanowania dokumentów lub fotografii w skali 100%, gdy nie jest konieczne wyświetlanie podglądu obrazów przed skanowaniem. Klikając przycisk Customize (Dostosuj), można przywrócić wyblakłe kolory lub usunąć pyłki.
Rozdział Zmienianie trybu skanowania zawiera instrukcje przełączania do trybu Full Auto Mode (Tryb automatyczny).
Instrukcje skanowania w tym trybie zawiera rozdział Korzystanie z trybu Tryb automatyczny.

Home Mode (Tryb domowy) umożliwia dostosowanie niektórych ustawień skanowania i sprawdzenie efektów ich działania na podglądzie obrazu.
Tryb Home Mode (Tryb domowy) jest szczególnie przydatny, gdy wymagane jest wyświetlenie podglądu obrazów lub fotografii przed ich skanowaniem. Umożliwia on zmianę rozmiaru skanowanego obrazu, dostosowanie obszaru skanowania oraz dostosowanie wielu ustawień obrazu, włącznie z przywracaniem kolorów, usunięciem pyłków i korektą podświetlenia. htm#S-00700-00500-00400">Zmienianie trybu skanowania zawiwera instrukcje przełączania do trybu Home Mode (Tryb domowy).
Procedurę skanowania zawiera rozdział Wybieranie ustawień podstawowych.

Professional Mode (Tryb profesjonalny) zapewnia całkowitą kontrolę nad ustawieniami skanowania oraz możliwość sprawdzenia ich efektów na podglądzie obrazu.
Tryb Professional Mode (Tryb profesjonalny) jest najbardziej przydatny, gdy wymagane jest wyświetlenie podglądu obrazu i dokonanie znacznych poprawek przed skanowaniem. Umożliwia on wyostrzenie, poprawienie kolorów i ulepszenie obrazu za pomocą pełnego zestawu narzędzi, włącznie z przywracaniem kolorów, usuwaniem pyłków i korektą podświetlenia.
Rodział Zmienianie trybu skanowania zawiera instrukcje dotyczące przełączania do trybu Professional Mode (Tryb profesjonalny).

Wybieranie ustawień Ustawienia zapisywania plików

Po wyświetleniu okna File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików) należy wybrać lokalizację, nazwę i format zeskanowanego obrazu, który ma zostać zapisany.

Otwieranie okna File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików).

Full Auto Mode (Tryb automatyczny)
W oknie gotowości kliknij przycisk Customize (Dostosuj), a następnie kliknij przycisk File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików). (Jeśli program Epson Scan zostanie uruchomiony z innego programu, np. Adobe Photoshop Elements, przycisk nie zostanie wyświetlony. )

Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny)
Kliknij przycisk  File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików) znajdujący się na prawo od przycisku Scan (Skanuj). )

W oknie File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików) określ folder plików, w którym ma zostać zapisany zeskanowany obraz. Kliknij opcję Documents (Dokumenty) lub Pictures (Obrazy) albo pole wyboru My Documents (Moje dokumenty) albo My Pictures (Moje obrazy).

Jeśli chcesz wybrać inny folder, kliknij przycisk Other (Inne), a następnie kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) (w systemieWindows) lub Choose (Zaznacz) (Mac OS X) i wybierz folder. Jeśli chcesz zapisać obraz na pulpicie, kliknij opcję Other (Inne).

Określ przedrostek nazwy pliku, używając ciągu znaków alfanumerycznych. Do nazwy pliku automatycznie dodawana jest 3-cyfrowa liczba, ale można zmienić ustawienie Start Number (Liczba początkowa), jeśli jest to wymagane. Jeśli skanowanych jest jednocześnie wiele obrazów, do każdego z nich zostanie przypisana inna 3-cyfrowa liczba. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/files/mark_no. gif"/>Uwaga:

W systemie Windows, w przedrostku nie można stosować poniższych znaków.
\, /, :,., *,?, ", <, >, │

W systemie Mac OS X, prefiks nie może zawierać dwukropka (:).

Wybierz format pliku na podstawie opisu zawartego w poniższej tabeli. W zależności od formatu może być dostępny przycisk Options (Opcje), umożliwiający dokonywanie ustawień szczegółowych.

BITMAP (MAPA BITOWA) (*. BMP) (tylko Windows)

Standardowy format pliku obrazu w systemie Windows. Większość programów w systemie Windows włącznie z edytorami tekstów, może odczytywać i importować obrazy w tym formacie.

JPEG (*. JPG)

Format skompresowanego pliku, dla którego możliwe jest określenie Compression Level (Poziom kompresji). Format JPEG umożliwia określenie wysokiego stopnia kompresji danych obrazu. Jednak wyższy stopień kompresji powoduje obniżenie jakości obrazu. Utraconych danych dotyczących jakości obrazu nie można przywrócić; jakość ulega pogorszeniu po każdym zapisaniu danych. Gdy wymagane jest modyfikowanie i retuszowanie, zaleca się użycie formatu TIFF.

Multi-TIFF (*. TIF)

Format TIFF, w którym wiele stron jest zapisywanych w jednym pliku. Można także edytować zeskanowane obrazy przed ich zapisaniem. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan. Do otwarcia plików w formacie Multi-TIFF wymagany jest program obsługujący ten format.

PDF (*. PDF)

Format dokumentu, który można odczytać zarówno w systemie Windows jak i na komputerach Macintosh (niezależny od platformy). Do korzystania z dokumentów PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader lub Acrobat. Jako plik PDF można zapisywać dokumenty wielostronicowe. W przypadku zapisywania w formacie PDF obrazów kolorowych lub w skali odcieni szarości można wybrać Compression Level (Poziom kompresji). Szczegółowe informacje zawiera rozdział Skanowanie bezpośrednio do pliku PDF.

PICT (*. PCT) (tylko Macintosh)

Standardowy format pliku obrazu na komputerach Macintosh. Większość programów na komputerach Macintosh, włącznie z edytorami tekstów, może odczytywać i importować obrazy w tym formacie.

PRINT Image Matching II JPEG (*JPG) lub TIFF (*. TIF)

Format pliku, który zawiera dane PRINT Image Matching II umożliwiające zwiększenie jakości i zachowanie szerokiego zakresu informacji o kolorach. Drukarki zgodne z technologią Print Image Matching II mogą następnie wykorzystywać te dane podczas drukowania, co pozwala uzyskać doskonałe, realistyczne wydruki. ((Dane PRINT Image Matching nie mają wpływu na sposób wyświetlania obrazu na ekranie. ) Dostępne dla formatu JPEG lub TIFF.

TIFF (TIFF)(*. TIF)

Format plików utworzony do wymiany danych między wieloma programami, takimi jak oprogramowanie graficzne i DTP. W przypadku skanowania obrazów czarno-białych można określić Compression (Rodzaj kompresji). com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/files/step_5. gif"/>

Cyfrowa ramka na zdjęcia

DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęciaDENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. html">Brelok do kluczy DeLuxe, 1, 5"Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1, 5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1, 5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Wideoboroskop AX-B250Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa... pl/128503288-Full-hd-car-dvr-py0014. html">Full HD CAR DVR PY0014Full HD CAR DVR PY0014 Owner s manual EN Wstęp Przed użyciem Dziękujemy za zakup naszego rejestratora samochodowego. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją

Mini kamera HD AC-960. hdMini kamera HD AC-960. hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Odtwarzacz Media Player 6w1Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

NR410 Podręcznik UŜytkownikaNR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Ramka cyfrowa iview 9, 10Ramka cyfrowa iview 9, 10 Instrukcja obsługi Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją

Instrukcja UruchomieniaInstrukcja Obsługi Kamera Samochodowa w lusterku wstecznym Urządzenie jest rejestratorem nagrywającym w rozdzielczości Full HD 1080p (z przedniej kamery) oraz 480p (dla modelu z tylną kamerą) ze wspieraniem

Instrukcja użytkownika369300/369310/369305/369315 7" VIDEO KIT TOUCH SCREEN Instrukcja użytkownika 07/12-01 CN 2 Spis Treści 1. Wywołanie 2. Aktywacja panelu zewnętrznego 3. Wywołanie przez interkom 6 6 6 7" VIDEO KIT TOUCH

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKAINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

LampScan. Nr produktuINSTRUKCJA OBSŁUGI LampScan Nr produktu 000284255 Strona 1 z 14 Wymagania systemowe Pentium 43GHz lub podobny AMD-CPU 1 GB RAM 300MB wolnego miejsca na dysku twardym Windows XP SP3, Windows Vista, Windows

Talitor kamera w zapalniczceTalitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Zegar ścienny z kamerą HDZegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Wygląd aparatu: POL 1Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

MAGICTAB Instrukcja użytkownikaMAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością. proszę przeczytać i zachować wszystkie

Aparat cyfrowy dla dzieciAparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. pl/40422316-Kamera-nr-produktu. html">Kamera. Nr produktuINSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2, 5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł. /wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Instrukcja obsługi LHD76Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Rozdział 1: WprowadzenieRozdział 1: Wprowadzenie 1. 1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Instrukcja QuickStartInstrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Skaner Mustek Scan ExpressINSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGIw Konwertowalny tablet SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 8085 LKB001X CJB1FH002AQA Spis treści 1 Pierwsze kroki... 1 1. 1 Wygląd... 2 Ładowanie tabletu i klawiatury... 3 1. 3 Wkładanie kart microsd i SIM... html">

Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Epson Digitial Camera

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Epson Digitial Camera

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Epson Digitial Camera

Format (rozszerzenie pliku)

Opis

Pola wyboru znajdujące się w dolnej części okna umożliwiają określenie tych opcji.

Overwrite any files with the same name (Zastąp wszystkie pliki o tej samej nazwie)
Zaznacz to pole wyboru, jeżeli chcesz użyć ponownie wybranej nazwy pliku i miejsca oraz zastąpić poprzednie pliki o takich samych nazwach.

Show this dialog box before next scan (Pokaż to okno dialogowe przed następnym skanowaniem)
Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz, aby okno pojawiało się automatycznie przed skanowaniem (Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny)). Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, konieczne jest kliknięcie przycisku  File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików), aby otworzyć okno w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny).

Open image folder after scanning (Otwórz folder obrazów po ukończeniu skanowania)
Zaznacz to pole wyboru, jeśli Windows Explorer (Eksplorator Windows), lub Macintosh Finder (Finder na komputerze Macintosh) ma automatycznie otwierać folder, w którym został zapisany zeskanowany obraz, po zakończeniu skanowania za pomocą programu Epson Scan.

Show Add Page dialog after scanning (Po zakończeniu skanowania wyświetl okno dodawania strony)
Wybierz tę ocję jeśli chcesz wykonać skanowanie wielu obrazów do pojedynczego piku PDF, lub też plik multi-Tiff (Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny)). Okno z przyciskami Add page (Dodaj stronę), Edit page (Edytuj stronę) i Save file (Zapisz plik) pojawi się po każdym skanowaniu. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/files/step_6. gif"/>

Kliknij przycisk OK. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/files/step_7. gif"/>

W trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) kliknij ponownie przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Scan (Skanuj). W trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny) kliknij przycisk Preview (Podgląd), a następnie kliknij przycisk Scan (Skanuj).

Zeskanowany obraz jest automatycznie zapisywany w określonym pliku i lokalizacji.

Korzystanie z trybu Tryb automatyczny

Podczas pierwszego uruchomienia program Epson Scan uruchomi się w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) i wyświetli okno gotowości programu Epson Scan. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca4985016. gif"/>

Jeśli chcesz wybrać własną rozdzielczość, przywrócić wyblakłe kolory lub usunąć pyłki, kliknij przycisk Customize (Dostosuj). Zostanie wyświetlone okno Customize (Dostosuj). com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca4985010. gif"/>

Jeśli skanowanie zostało uruchomione za pomocą programu takiego jak Adobe Photoshop Elements, przycisk File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików) nie będzie dostępny w oknie Customize (Dostosuj).

Wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybierania ustawień, kliknij przycisk Help (Pomoc). )

Kliknij przycisk Scan (Skanuj). Program Epson Scan rozpocznie skanowanie w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny). com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca4985011. gif"/>

Program Epson Scan wyświetli podgląd obrazu, wykryje, czy jest to dokument czy fotografia, oraz automatycznie wybierze ustawienia skanowania. Po chwili w oknie Epson Scan wyświetlona zostanie miniatura obrazu.

Jeśli wymagana jest zmiana jakichkolwiek ustawień, należy kliknąć przycisk Pause (Wstrzymaj). Zostanie ponownie wyświetlone okno gotowości programu Epson Scan.

Jeśli wymagane jest przerwanie skanowania, należy kliknąć przycisk Cancel (Anuluj) po jego wyświetleniu.

W zależności od sposobu uruchomienia programu Epson Scan program zapisuje plik w określonej lokalizacji lub otwiera zeskanowany obraz w programie służącym do skanowania. htm#S-00700-00500-01000">Kończenie skanowania.

W przypadku problemów ze skanowaniem fotografii lub dokumentu w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) należy spróbować przeprowadzić skanowanie w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny).

Zmienianie trybu skanowania

Aby zmienić tryb skanowania, należy kliknąć strzałkę w polu Mode (Tryb) w prawej górnej części okna Epson Scan. Następnie z wyświetlonej listy należy wybrać odpowiedni tryb, który ma być używany. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca4985000. gif"/>

Wybrany tryb będzie aktywny przy następnym uruchomieniu programu Epson Scan.

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z tych trybów zawierają następujące rozdziały:

Wybieranie ustawień podstawowych

Po uruchomieniu programu Epson Scan w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny) zostanie wyświetlone główne okno programu Epson Scan.

Home Mode (Tryb domowy)

Professional Mode (Tryb profesjonalny)

Przed rozpoczęciem skanowania dokumentu lub fotografii należy wybrać następujące ustawienia podstawowe:

Ustawienia Original (Oryginał). W programie Epson Scan określają typ skanowanego dokumentu lub fotografii.

Ustawienia Destination (Miejsce docelowe). W programie Epson Scan określają sposób użycia zeskanowanego obrazu, aby umożliwić poprawne wybranie rozdzielczości domyślnej (jakości skanowania).

Wykonaj poniższe kroki, aby wybrać ustawienia podstawowe dokumentu lub fotografii w programie Epson Scan:

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać typ dokumentu.

Tryb Home Mode (Tryb domowy):
Kliknij strzałkę, aby otworzyć listę Document Type (Typ dokumentu), i wybierz typ skanowanego oryginału. Następnie kliknij przycisk Color (Kolor), Grayscale (Skala szarości) lub Black&White (Czarno-biały), aby określić kolory oryginału.

Tryb Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Klknij strzałkę, aby otworzyć listę Document Type (Typ dokumentu) i wybrać Reflective (Nieprzezroczysty). Następnie kliknij strzałkę listy Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) i wybierz pozycję Document (Dokument) lub Photo (Zdjęcie).

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać ustawienia miejsca docelowego.


W obszarze Destination (Miejsce docelowe) kliknij przycisk odpowiadający przeznaczeniu skanowanego obrazu.

Screen/Web (Ekran/Sieć WWW) w przypadku obrazów, które mają być wyświetlane tylko na ekranie komputera lub publikowane w Internecie.

Printer (Drukarka) dla obrazów, które mają być drukowane lub konwertowane na tekst do edycji za pomocą programu służącego do optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Other (Inne), jeśli z innych powodów wymagane jest wybranie określonej rozdzielczości.


Kliknij strzałkę, aby otworzyć listę Image Type (Typ obrazu), i wybierz typ skanowanego obrazu.

Ustawienie opcji Image Type (Typ obrazu)

Typ skanowanego obrazu

24-bit Color (Kolor 24-bitowy)

Kolorowa fotografia.

Color Smoothing (Wygładzanie kolorów)

Kolorowa grafika, taka jak diagram lub wykres.

8-bit Grayscale (Skala szarości 8-bitowa)

Czarno-biała fotografia z kilkoma odcieniami szarości.

Black & White (Czarno-biały)

Dokument z czarnym tekstem lub grafiką liniową

Jeżeli wybierzesz 8-bit Grayscale (Skala szarości 8-bitowa) lub Black & White (Czarno-biały), możesz również wybrać ustawienie Image Option (Opcja Obrazu)w sposób opisany poniżej.

Image Option (Opcja Obrazu) Setting (Konfiguracja)

None (Brak)

Nie zastosowano żadnego ustawienia Image Option (Opcja Obrazu).

Color Enhance: Red (Ulepszanie Koloru: Czerwony)

Wzmacnia kolor czerwony w skanowanym obrazie.

Color Enhance: Green (Ulepszanie Koloru: Zielony)

Wzmacnia kolor zielony w skanowanym obrazie.

Color Enhance: Blue (Ulepszanie Koloru: Niebieski)

Wzmacnia kolor niebieski w skanowanym obrazie.

W trybie Home Mode (Tryb domowy) program Epson Scan określi rozdzielczość domyślną opartą na wybranym ustawieniu Destination (Miejsce docelowe). Dalsze informacje na temat skanowania zawiera rozdział Wybieranie ustawienia skanowania Rozdzielczość.

Wybieranie ustawienia skanowania Rozdzielczość

W trybie Home Mode (Tryb domowy), rozdzielczość można zmienić tylko po wybraniu obszaru Other (Inne) jako Destination (Miejsce docelowe). com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca311006. gif"/>

W trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) można w dowolnym momencie wybrać odpowiednią rozdzielczość. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca311037. gif"/>

Przed wybraniem rozdzielczości skanowania należy zastanowić się, czy obrazy mają zostać powiększone przed czy po skanowaniu. Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Obrazy nie będą powiększane.
Jeśli obrazy będą skanowane w skali 100% lub mniejszej i nie będą później powiększane, można zaakceptować ustawienie opcji Resolution (Rozdzielczość) wybrane przez program Epson Scan w oparciu o ustawienie Destination (Miejsce docelowe) (tylko w trybie Home Mode (Tryb domowy)).

Obrazy będą powiększane w trakcie skanowania (zwiększone ustawienie Target Size (Rozmiar docelowy)).
Jeśli obrazy zostaną powiększone w programie Epson Scan, można zaakceptować ustawienie opcji Resolution (Rozdzielczość) wybrane przez program Epson Scan w oparciu o ustawienie Destination (Miejsce docelowe) (tylko w trybie Home Mode (Tryb domowy)).

Obrazy zostaną zeskanowane w skali oryginalnej, ale powiększone później w programie do edycji obrazów.
Jeżeli planujesz powiększanie obrazów w programie do edycji obrazów, zwiększ ustawienie Resolution (Rozdzielczość), aby zachować wysoką jakość obrazu po powiększeniu. Rozdzielczość należy zwiększyć o tę samą wartość, co rozmiar obrazu. Jeśli rozdzielczość wynosi na przykład 300 dpi (punktów na cal), a rozmiar obrazu zostanie powiększony do 200% w programie do edycji obrazów, ustawienie Resolution (Rozdzielczość) w programie Epson Scan należy zmienić na 600 dpi.

Kliknij strzałkę obok listy Resolution (Rozdzielczość) i wybierz rozdzielczość skanowania (w punktach na cal). Poniższa tabela zawiera kilka wskazówek na ten temat.

Przeznaczenie zeskanowanego obrazu

Zalecana rozdzielczość skanowania

Przesyłanie pocztą e-mail, przesyłanie do sieci Web, wyświetlanie tylko na ekranie.

Od 96 do 150 dpi

Drukowanie, konwertowanie na tekst do edycji (OCR).

300 dpi

Wysyłanie faksem

200 dpi

Powiększenie po zeskanowaniu w skali 100%.

Należy zwiększyć ustawienie Resolution (Rozdzielczość) o tę samą wartość, o którą powiększony zostanie rozmiar obrazu po skanowaniu

Po wybraniu ustawienia Resolution (Rozdzielczość) można wyświetlić podgląd obrazu i wprowadzić wymagane zmiany. htm#S-00700-00500-00700">Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania.

Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania

Po wybraniu ustawień podstawowych i rozdzielczości w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny), można wyświetlić podgląd obrazu i wybrać lub dostosować obszar obrazu, który ma zostać zeskanowany. Program Epson Scan wyświetli podgląd obrazu w osobnym oknie Preview (Podgląd) na ekranie.

Dostępne są dwa typy podglądu.

Normal preview (Normalny podgląd) umożliwia podgląd całych obrazów. Należy wybrać obszar skanowania i ręcznie dostosować ustawienia jakości obrazu. Domyślnie ten typ podglądu wybrany jest w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny), ale można także go wybrać w trybie Home Mode (Tryb domowy), jeśli jest dostępny.

Thumbnail (Miniatura) umożliwia podgląd obrazów w postaci miniatur. Program Epson Scan automatycznie rozpoznaje krawędzie obszaru skanowania, stosuje automatyczne ustawienia ekspozycji do obrazów i obraca obrazy lub dokumenty, gdy zostały nieprawidłowo umieszczone na tacy dokumentów. Domyślnie ten typ podglądu wybrany jest w trybie Home Mode (Tryb domowy), ale można także go wybrać w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny), jeśli jest dostępny.

W zależności od typu dokumentu i innych ustawień normalny podgląd może zostać wybrany automatycznie, a jego zmiana na podgląd miniatur może być niemożliwa.

Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić podgląd obrazów w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny).

Kliknij przycisk Preview (Podgląd), znajdujący się w dolnej części okna programu Epson Scan. Aby sprawdzić lub zmienić typ podglądu, kliknij strzałkę obok przycisku Preview (Podgląd), jeśli jest dostępna. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca311008. gif"/>

Program Epson Scan wykona skanowanie wstępne obrazów i wyświetli je w jednym z następujących okien Preview (Podgląd). com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca4985012. gif"/>

Thumbnail (Miniatura) (Miniatura)

Jeśli krawędź dokumentu lub zdjęcia nie jest zeskanowana, lekko odsuń ją od brzegu tacy dokumentów.

Jeśli używany jest podgląd miniatur, obrazy można dostosować w poniższy sposób.

Aby powiększyć obraz, kliknij dwukrotnie jego miniaturę lub kliknij miniaturę, a następnie kliknij kartę Full Size (Pełny rozmiar) u góry okna Preview (Podgląd).

Aby obrócić obraz lub odwrócić go w poziomie (jak odbicie lustrzane), kliknij miniaturę, a następnie kliknij przycisk obrotu lub przycisk odbicia lustrzanego .

Aby dostosować obszar skanowania w celu przycięcia obrazu, można utworzyć i przenieść markizę oznaczającą krawędzie skanowania. Instrukcje zawiera rozdział Dopasowywanie obszaru skanowania (Ramka).

Aby dostosować jakość obrazu, kliknij obrazy do zmodyfikowania i wprowadź zmiany zgodnie z opisem w rozdziale Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu. Jeśli chcesz zastosować wprowadzone zmiany do wszystkich obrazów, kliknij przycisk All (Wszystko).

Jeśli używany jest normalny podgląd, obrazy można dostosować w następujący sposób.

Aby zaznaczyć obszar skanowania, kliknij przycisk automatycznej lokalizacji w celu umieszczenia ramki oznaczającej krawędzie obszaru obrazu. Markizę można przemieszczać w celu zmiany obszaru skanowania.

Jeśli skanowanie ma zostać przeprowadzone w rozmiarze innym niż oryginał, należy najpierw wybrać ustawienie opcji Target Size (Rozmiar docelowy) i automatycznie utworzyć ramkę proporcjonalną do rozmiaru. htm#S-00700-00500-00900">Wybieranie rozmiaru skanowania. Następnie można skopiować markizę i umieścić na każdym obrazie, który ma być skanowany w tym rozmiarze.

Aby powiększyć obraz, kliknij wewnątrz obszaru skanowania i kliknij przycisk Zoom (Powiększ). Program Epson Scan ponownie przeprowadzi skanowanie wstępne i wyświetli większy podgląd na karcie Zoom (Powiększ). (Podgląd innych obrazów będzie nadal wyświetlany w oryginalnym rozmiarze na karcie Preview (Podgląd). )

Po zakończeniu dostosowywania obszaru skanowania oraz zmodyfikowaniu ustawień kolorów i obrazu można wybrać rozmiar skanowanego obrazu, jeśli nie został jeszcze określony. Rodział Wybieranie rozmiaru skanowania zawiera odpowiednie instrukcje.

Dopasowywanie obszaru skanowania (Ramka)

Markiza jest to ruchoma linia przerywana wyświetlana na krawędziach podglądu obrazu w celu oznaczenia obszaru skanowania. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca4985013. gif"/>

Markizę można przenosić, dostosowywać jej rozmiar i tworzyć wiele markiz na jednym obrazie (tylko w normalnym podglądzie), aby umożliwić skanowanie różnych obszarów obrazu do osobnych plików. Należy wykonać poniższe kroki.

Aby narysować markizę, przemieść kursor nad podglądem obrazu. Wskaźnik przybierze postać wskaźnika krzyżowego.

Umieść wskaźnik w obszarze, w którym chcesz umieścić róg markizy i kliknij. Przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik krzyżowy nad obrazem do przeciwległego rogu wybranego obszaru skanowania. Następnie zwolnij przycisk myszy. Zostanie wyświetlona ruchoma linia przerywana markizy. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ccom0001. gif"/>

Aby dostosować markizę, należy wykonać jedną z poniższych czynności.

Aby przemieścić markizę, umieść kursor wewnątrz markizy. Wskaźnik przybierze postać dłoni. Kliknij i przeciągnij markizę do wybranej lokalizacji. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ccom0002. gif"/>

Aby zmienić rozmiar markizy, umieść kursor nad krawędzią lub narożnikiem markizy. Wskaźnik przybierze postać prostej lub ukośnej podwójnej strzałki. Kliknij i przeciągnij krawędź lub narożnik do odpowiedniego rozmiaru. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ccom0003. gif"/>

Aby ograniczyć ruch markizy tylko do pionu lub poziomu, należy przytrzymać klawisz Shift podczas przemieszczania markizy. Aby ograniczyć zmianę rozmiaru markizy do bieżących proporcji, należy przytrzymać klawisz Shift podczas zmiany rozmiaru markizy.

Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu

Po wyświetleniu podglądu obrazów i dostosowaniu obszaru skanowania można zmodyfikować jakość obrazu, jeśli jest to wymagane. Program Epson Scan zawiera różne ustawienia umożliwiające poprawę kolorów, ostrości, kontrastu i innych aspektów mających wpływ na jakość obrazu.

Przed zmianą jakichkolwiek ustawień należy kliknąć obraz lub markizę dostosowywanego obszaru. W trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) konieczne jest także przewinięcie w dół do obszaru Adjustments (Dopasowywanie) głównego okna programu Epson Scan. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca311014. gif"/>

Poniższa tabela zawiera opis ustawień dostępnych w trybie Home Mode (Tryb domowy) i/lub Professional Mode (Tryb profesjonalny). Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dostosowywania tych ustawień, w oknie Epson Scan należy kliknąć przycisk Help (Pomoc).

Po zakończeniu dostosowywania można określić rozmiar zeskanowanych obrazów (zobacz rozdział Wybieranie rozmiaru skanowania) lub rozpocząć skanowanie (zobacz rozdział Kończenie skanowania).

Ustawienie

Dopuszczalne tryby i opis

Color Restoration (Przywracanie kolorów)

Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Automatycznie przywraca wyblakłe kolory na fotografiach.

Dust Removal (Usuwanie pyłków)

Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Automatyczne usuwanie pyłków z oryginału. Wyniki zastosowania opcji Dust Removal (Usuwanie pyłków) nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie.

Backlight Correction (Korekcja cieni)

Home Mode (Tryb domowy) i Professional (Tryb profesjonalny):
Usunięcie cieni ze zdjęć, na których jest zbyt dużo światła w tle.

Brightness (Jasność)

Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Umożliwia dostosowanie stopnia jasności/ciemności obrazu.

W trybie Home Mode (Tryb domowy) kliknij przycisk Brightness (Jaskrawość), aby uzyskać dostęp do ustawienia Brightness (Jaskrawość).

W trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) kliknij przycisk  Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawienia Brightness (Jaskrawość).

Contrast (Kontrast)

Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Umożliwia dostosowanie różnicy między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.

W trybie Home Mode (Tryb domowy) kliknij przycisk Brightness (Jaskrawość), aby uzyskać dostęp do ustawienia Contrast (Kontrast). gif"/> Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawienia Contrast (Kontrast).

Saturation (Nasycenie)

Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Umożliwia dostosowanie gęstości kolorów całego obrazu.

Kliknij przycisk  Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawienia Saturation (Nasycenie).

Color Balance (Balans kolorów)

Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Dostosowuje balans koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego całego obrazu. gif"/> Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawienia Color Balance (Balans kolorów).

Auto Exposure (Automatyczna ekspozycja)

Tryb Home Mode (Tryb domowy): stosowane automatycznie.

Tryb Professional Mode (Tryb profesjonalny): kliknij przycisk  Auto Exposure (Automatyczna ekspozycja). Aby włączyć to ustawienie na stałe, kliknij przycisk Configuration (Konfiguracja), kliknij kartę Color (Kolor) i wybierz opcję Continuous auto exposure (Ciągła automatyczna ekspozycja). Za pomocą suwaka można ustawić poziom automatycznej ekspozycji.

Unsharp Mask (Maska wyostrzająca)

Professional Mode (Tryb profesjonalny): Włącz tę opcję, aby rozjaśnić krawędzie obszarów obrazu, co spowoduje wyostrzenie całości obrazu. Można dostosować poziom wyostrzenia. Jeśli ta opcja jest wyłączona, krawędzie będą mniej ostre.

Descreening (Usuwanie mory)

Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Umożliwia usunięcie falistego wzoru, który może pojawić się na delikatnie cieniowanych obszarach obrazu, takich jak odcienie kolorów skóry. Umożliwia także uzyskanie lepszych rezultatów skanowania obrazów z magazynów lub gazet, wobec których w pierwotnym procesie drukowania zastosowano druk sitowy. Wyniki zastosowania opcji Descreening (Usuwanie mory) nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie.

Text Enhancement (Wzmocnienie tekstu)

Tylko tryb Home Mode (Tryb domowy):
Wzmacnia rozpoznawanie tekstu podczas skanowanie dokumentów.

Histogram

Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający osobne dostosowanie poziomu świateł, cieni i współczynnika gamma. Tylko dla zaawansowanych użytkowników. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/bcom0008. gif"/> Histogram Adjustment (Dopasowywanie histogramu), aby uzyskać dostęp do ustawienia Histogram.

Tone Correction (Korekcja tonalna)

Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający osobne dostosowanie tonów. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/bcom0009. gif"/> Tone Correction (Korekcja tonalna), aby uzyskać dostęp do ustawień Tone Correction (Korekcja tonalna).

Color Palette (Paleta kolorów)

Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający dostosowywanie średnich tonów, takich jak odcienie kolorów skóry, bez wpływu na światła i cienie obrazu. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/bcom0010. gif"/> Color Palette (Paleta kolorów), aby użyć ustawień Color Palette (Paleta kolorów).

Threshold (Próg)

Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
Umożliwia dostosowanie poziomu wykreślania czarnych obszarów w tekście lub grafiki liniowej, co umożliwia uzyskanie lepszych rezultatów rozpoznawania tekstu w programach OCR. (Dostępny wyłącznie po wybraniu Black&White (Czarno-biały) w Home Mode (Trybie domowym) lub Black & White (Czarno-biały) w Professional Mode (Trybie profesjonalnym) Image Type (Typ obrazu). )

W trybie Home Mode (Tryb domowy) kliknij przycisk Brightness (Jaskrawość), aby uzyskać dostęp do ustawienia Threshold (Próg).

Aby wyświetlić poziomy koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w określonych punktach obrazu podglądu podczas dostosowywania, kliknij ikonę densytometru w oknie podglądu, a następnie kliknij obszar obrazu.

Niektóre ustawienia mogą być niedostępne lub mogą być automatycznie wybrane w zależności od typu obrazu, którego podgląd jest wyświetlany i innych wybranych ustawień.

Zachowanie ustawień programu Epson Scan można określić, klikając przycisk Configuration (Konfiguracja) i zmieniając ustawienia dostępne w wyświetlonym oknie.

Aby cofnąć zmiany wprowadzone w podglądzie obrazu, należy kliknąć przycisk Reset (Resetuj), jeśli jest dostępny, wyłączyć ustawienie lub ponownie wyświetlić podgląd obrazu.

Wybieranie rozmiaru skanowania

Obrazy można skanować w ich oryginalnym rozmiarze lub zmniejszyć albo powiększyć ich rozmiar podczas skanowania. W tym celu należy użyć ustawienia Target Size (Rozmiar docelowy) dostępnego w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny). com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca311015. gif"/>

Jeśli obraz ma zostać zeskanowany w określonym rozmiarze, wybierz ustawienie Target Size (Rozmiar docelowy) po wyświetleniu podglądu, ale przed dostosowaniem obszaru skanowania (wskazywanego przez ramkę). Umożliwi to ustawienie właściwych proporcji obszaru skanowania, dzięki czemu obraz nie zostanie przycięty w nieoczekiwany sposób.

Instrukcje wyświetlania podglądu obrazów zawiera rozdział

Z listy Target Size (Rozmiar docelowy) można wybrać wstępnie zdefiniowany rozmiar skanowania. Kliknij strzałkę listy i wybierz odpowiedni rozmiar. Na podglądzie obrazu zostanie wyświetlona markiza (linia przerywana) proporcjonalna do określonego rozmiaru.

Jeśli wymagane jest utworzenie rozmiaru niedostępnego na liście Target Size (Rozmiar docelowy), można utworzyć rozmiar niestandardowy. Kliknij strzałkę listy i wybierz pozycję Customize (Dostosuj). Zostanie wyświetlone okno Target Size (Rozmiar docelowy). com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca311016. gif"/>

Wpisz nazwę rozmiaru niestandardowego, wprowadź rozmiar, kliknij przycisk Save (Zapisz), a następnie kliknij przycisk OK. Utworzony rozmiar zostanie wyświetlony na liście Target Size (Rozmiar docelowy).

W trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) można precyzyjnie dostosować rozmiar za pomocą dodatkowych narzędzi. Kliknij + (Windows) lub  (Mac OS X) w obszarze Target Size (Rozmiar docelowy), aby wyświetlić te narzędzia. com/onlineguides/pl/sx100series/html_s/images/ca311018. gif"/>

Aby zmienić rozmiar obrazu o określoną wartość procentową, dostosuj ustawienie opcji Scale (Skala).

Aby zmienić sposób przycięcia obrazu, włącz lub wyłącz opcję Trimming (Przycinanie). (Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan. )

Aby odblokować proporcje rozmiaru skanowania, kliknij ikonę kłódki

Po wybraniu odpowiedniego rozmiaru skanowania kliknij i przeciągnij markizę do obszaru obrazu, który ma zostać zeskanowany. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera

Jeżeli chcesz obrócić ramkę dla poziomego lub pionowego obrazu bez zmiany jego proporcji, kliknij ikonę orientacji Original (Oryginał) opcji Target Size (Rozmiar docelowy). )

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z narzędzi opcji Target Size (Rozmiar docelowy), w oknie Epson Scan należy kliknąć przycisk Help (Pomoc).

Można teraz przeprowadzić skanowanie obrazu. Kliknij przycisk Scan (Skanuj). W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz Kończenie skanowania

Czynności wykonywane po zakończeniu skanowania zależą od sposobu uruchomienia skanowania.

Jeśli w celu skanowania program Epson Scan został uruchomiony samodzielnie w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny), zeskanowany obraz zostanie zapisany w wybranym formacie i położeniu. Jeśli żadne ustawienia zapisywania plików nie zostały wybrane, obraz zostanie zapisany jako plik JPEG w teczce Pictures (Obrazy) lub My Pictures (Moje obrazy).

Jeśli skanowanie rozpoczęto poprzez uruchomienie programu EPSON Scan jako programu niezależnego w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny), zostanie wyświetlone okno File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików). Umożliwia ono określenie nazwy i lokalizacji zapisywania zeskanowanych plików. htm#S-00700-00500-00200">Wybieranie ustawień Ustawienia zapisywania plików.

Jeśli skanowanie zostało uruchomione za pomocą programu do skanowania, takiego jak Adobe Photoshop Elements, zeskanowane obrazy zostaną otwarte w oknie tego programu. Jeśli program Epson Scan nie zostanie automatycznie zamknięty po zakończeniu skanowania, kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamknąć okno programu Epson Scan i wyświetlić obrazy w innym programie.