Biała księga techniczna Cafection Encore Lite

Biała księga techniczna Cafection Encore Lite to kompletny przewodnik po najnowszej technologii Cafection Encore Lite. Przewodnik opisuje wszystkie funkcje i cechy, które sprawiają, że Encore jest tak wydajny i łatwy w użyciu. Zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji sprzętu i oprogramowania, wyjaśniając, jak można skonfigurować Encore Lite w celu osiągnięcia optymalnych efektów. Przewodnik zawiera również instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy Encore Lite, aby zapewnić, że sprzęt można używać przez długi czas. Biała księga techniczna Cafection Encore Lite jest niezbędnym narzędziem dla każdego użytkownika Encore Lite dla optymalnego wykorzystania tej nowoczesnej technologii.

Ostatnia aktualizacja: Biała księga techniczna Cafection Encore Lite

Wspólne podejście europejskie do sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (SI), będąca „zbiorem technologii łączących dane, algorytmy i moc obliczeniową”,  ma potencjał oddziaływania na życie społeczeństw oraz jednostek, niosąc ze sobą korzyści dla obywateli, rozwoju przedsiębiorstw oraz usług interesu publicznego. Konieczne jest jednak wypracowanie wspólnego podejścia europejskiego do rozwijania godnej zaufania sztucznej inteligencji, by zapewnić spójne ramy prawne, zaufanie obywateli oraz wykorzystać potencjał tej technologii w transformacji cyfrowej gospodarki UE opartej na danych i jej zastosowaniach.

"Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji" (plik PDF; Bruksela, 19. 2. 2020 r. ) wskazuje na planowane działania Komisji Europejskiej (KE), w tym o charakterze regulacyjnym, z których część adresowana jest wprost do administracji publicznej.

Promowanie SI w sektorze publicznym

KE dostrzega potrzebę szybkiego wprowadzania produktów i usług opierających się na SI w administracji publicznej oraz przez podmioty działające w różnych obszarach interesu publicznego. W szczególności wskazywane są opieka zdrowotna (szpitale), administracje wiejskie oraz operatorzy usług publicznych, dla których zainicjowane zostaną otwarte dialogi sektorowe. W ich wyniku opracowany zostanie plan działań mający ułatwić rozwój, testy i wprowadzanie SI oraz program wspierania zamówień publicznych na systemy SI.

Inne obszary życia publicznego, dla których KE wskazuje na potencjalne zastosowanie SI, to m. in. egzekwowanie prawa i sądownictwa, transport publiczny oraz nadzór finansowy.

Ustanowienie ram regulacyjnych

KE planuje przygotowanie wspólnych ram regulacyjnych w celu zminimalizowania różnego rodzaju ryzyk, jakie stwarzają systemy sztucznej inteligencji jeśli chodzi m. in o: szkody materialne (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi), szkody niematerialne (m. naruszenie ochrony danych osobowych, prywatności, prawa niedyskryminacji) oraz ustalenia odpowiedzialności za naruszenie prawa.

Ramy regulacyjne mają stosować się do produktów i usług, dla których analiza ryzyka potwierdzi, że sektor, jak i planowane zastosowanie SI wiążą się z wysokim ryzykiem, głównie z punktu widzenia ochrony bezpieczeństwa, praw konsumentów i praw podstawowych. Potencjalne sektory objęte tymi regulacjami to opieka zdrowotna, transport, energetyka i części sektora publicznego (m. in polityka azylowa, migracja, kontrole graniczne, sądownictwo, zabezpieczenie społeczne i służby zatrudnienia).

Wymogi regulacyjne dotyczyłyby m. :

  • zbiorów danych wykorzystywanych do szkolenia systemów SI;
  • przechowywania danych i prowadzenia rejestrów w odniesieniu do tworzenia algorytmu, danych szkoleniowych oraz, w niektórych przypadkach, przechowywania samych danych;
  • dostarczania informacji nt. stosowanych systemów SI;
  • zapewnienia solidności technicznej (robustness) i dokładności (accuracy) systemów SI;
  • sprawowania odpowiedniego nadzoru przez człowieka;
  • a także szczególnych wymogów dotyczących zdalnej identyfikacji biometrycznej.

Powyższe wymogi mają obowiązywać wszystkie podmioty gospodarcze, które dostarczają produkty lub świadczą usługi oparte na SI na terytorium UE, niezależnie od tego, gdzie jest ich siedziba.

Jednocześnie planowane jest utworzenie europejskiej struktury zarządzania w zakresie sztucznej inteligencji w formie ram współpracy właściwych organów krajowych, sieci sektorowych i organów regulacyjnych na szczeblu krajowym i unijnym.

Whitepaper (biała księga) to formalny dokument napisany w celu wyjaśnienia celu i technologii stojących za danym projektem. Whitepaper można uznać za manifest projektu. Zazwyczaj zawiera on szczegółowe wyjaśnienie kwestii technicznych i zarys przyszłych planów. Jego celem jest przekonanie potencjalnych inwestorów o wartości przedsięwzięcia.

Dlaczego whitepaper (biała księga) jest tak ważna?

Biała księga i dokładne zapoznanie się z nią jest ważne z dwóch głównych powodów:

Aby zrozumieć wizję i cel blockchainowego projektu

Technologia blockchain jest wysoce skomplikowaną dziedziną wiedzy. Jednak whitepaper jest jednym z najskuteczniejszych sposobów dla deweloperów, aby przedstawić wartość swojego projektu. Whitepaper jest niezbędny dla nowych projektów. Zwłaszcza tych, które chcą rozpocząć pierwszą ofertę monet (ICO). Dlaczego? Ponieważ można go wykorzystać do wyjaśnienia nowych technologii, rozwiązań lub innych informacji. Dzięki temu inwestorzy mogą być bardziej skłonni do inwestycji pieniędzy. Przykładowo, whitepaper Bitcoina (BTC) zawiera zarówno zarys wizji projektu Satoshiego Nakamoto, jak i szczegółową historię i wyjaśnienie algorytmu proof-of-work oraz mechanizmów motywacyjnych.

Zapewnienie wiarygodności projektu dla inwestorów

Whitepaper służy również jako ważny element analizy dla potencjalnych inwestorów i powinien być obowiązkową lekturą przed zainwestowaniem w dany projekt. Dobrze napisane i kompletne whitepapery mogą wskazywać na doświadczenie lub wiarygodność zespołu, podczas gdy niekompletna biała księga może być ostrzeżeniem.


Jak czytać whitepaper?

Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie whitepaper są napisane tak samo. Niektóre z nich, w zależności od projektu mogą wymagać od czytelników pewnego poziomu zrozumienia. Większość projektów zdecentralizowanych finansów (DeFi), zwłaszcza tych, które wykorzystują złożoność sieci Ethereum (ETH), dostarcza jedynie podstawowych informacji na temat interakcji innych projektów z ich własnymi. Większość whitepaperów jest napisana bardzo technicznym językiem, zawierającym skomplikowane opisy i rysunki opisywanych technologii.

Przykład danych technicznych często spotykanych w białej księdze (Źródło: Solana)

Inwestorzy prawdopodobnie będą musieli przeczytać kilka whitepaperów, aby uzyskać holistyczne zrozumienie tego, jak różne projekty nakładają się na siebie. Na przykład, zanim zrozumiesz działanie stablecoinów takich jak Tether (USDT) i DAI, musisz najpierw zrozumieć standard ERC-20. Whitepaper jest również o wiele mniej konieczny w przypadku innych rodzajów projektów blockchain. Przykładowo, niewymienne tokeny (NFT) reprezentują aktywa kolekcjonerskie. Są on zróżnicowane głównie ze względu na styl i estetykę, a nie technologię lub koncepcje.

8 istotnych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę podczas czytania białej księgi (whitepaper)

Białe księgi są ostatecznie narzędziami wykorzystywanymi do przedstawiania wartości konkretnego tokena lub rozwiązania potencjalnym inwestorom. Dlatego należy je czytać i analizować w sposób bardzo szczegółowy. Potencjalni inwestorzy powinni rozważyć, czy treść whitepaperu ma sens. Co więcej, powinni porównać ją z artykułami, opiniami analityków, podobnymi projektami i innymi źródłami informacji. Czytając whitepaper, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jaki problem rozwiązuje projekt?

Whitepaper powinien zawierać jasny zarys problemów, które projekt ma rozwiązać, istotę jego celów oraz długoterminową wizję. Podczas gdy eksplozja zainteresowania technologiami blockchain stworzyła mnóstwo miejsca na innowacje, wiele aplikacji ma wątpliwe przypadki użycia. Potencjalni inwestorzy powinni ocenić, czy wizja projektu jest w stanie rozwiązać problemy przedstawione w whitepaperze. Jest to bowiem kluczowy fundament dla jego nieodłącznej wartości. Na przykład, Ethereum było pierwszym projektem, który umożliwił wprowadzenie smart kontraktów za pośrednictwem maszyny wirtualnej Ethereum (EVM). W ten sposób rozwiązano problem braku programowalności Bitcoina. Analogicznie, rosnące ceny gazu spowodowane zatorami w sieci Ethereum stały się bodźcem dla szerokiej gamy projektów skupionych na skalowalności. Należą do nich m. in. Solana (SOL), Zilliqa (ZIL) i Polkadot (DOT).

Jak funkcjonuje projekt?

Potencjalni inwestorzy powinni rozważyć technologie i koncepcje wyjaśnione w whitepaperze. Należy sprawdzić jak każdy komponent współdziała ze sobą na blockchainie. Projekty DeFi, takie jak yEarn Finance (YFI), powinny jasno wyjaśniać, w jaki sposób dostarczana jest płynność do protokołu oraz metody, w jaki generowane są zyski. Z drugiej strony, projekty tokenów użytkowych, takich jak Filecoin (FIL), powinny opisać swój konkretny przypadek użycia, zastosowane mechanizmy motywacyjne oraz sposób, w jaki zamierzają zmienić tradycyjne rozwiązania. Uzyskując jasne zrozumienie funkcjonalności projektu, potencjalni inwestorzy mogą lepiej zdefiniować potencjalnych konkurentów oraz unikalne wartości projektu (jeśli takie istnieją).

Dlaczego projekt funkcjonuje na blockchainie?

Niektóre projekty mogą po prostu próbować replikować istniejące produkty lub rozwiązania na blockchainie, aby wykorzystać zainteresowanie rynku lub, co gorsza, brak regulacji. Whitepaper, który nie określa jasno przypadku użycia lub powodu, dla którego projekt korzysta z technologii blockchain, może wskazywać na brak doświadczenia lub nawet wiarygodności zespołu. Przykładem projektów, które muszą istnieć na blockchainie, są tokeny prywatności, takie jak Monero (XMR) i Pirate Chain (ARRR). Dlaczego muszą? Ponieważ wykorzystują one technologie kryptograficzne, aby zapewnić wyższy poziom prywatności niż tradycyjne rozwiązania bankowe i cyfrowe finanse. Dotyczy to przede wszystkim tokenów użytkowych, ponieważ zdecentralizowane aplikacje DeFi (DApps) i zdecentralizowane giełdy (DEXs) ze swej natury nie byłyby w stanie egzystować poza blockchainem.

Jaka jest tokenomia projektu?

Ponieważ większość projektów kryptowalutowych wprowadza również własny token, whitepaper powinien zawierać informacje o czynnikach takich jak maksymalna podaż, stopa inflacji i sposób wydobywania tokena. Ta sekcja powinna również uwzględniać ogólny zarys sposobu obliczania opłat, wraz z mechanizmami, w których różne strony są motywowane do wnoszenia swoich zasobów do sieci. Potencjalni inwestorzy powinni rozważyć sugerowaną funkcję tokena, ponieważ wartość pochodząca z zarządzania i różnych tokenów użytkowych różni się. Przykładowo, ponieważ token Ren jest używany tylko do zabezpieczania darknodów, rzeczywista użyteczność projektu będzie miała mniejszy wpływ na cenę tokena.

Jak wyglądają finanse projektu?

Whitepaper powinien zawierać sekcję, która dostarcza jasnych informacji na temat takich aspektów, jak wydobycie wstępne, przedsprzedaż i całkowita podaż posiadana przez członków zespołu. W przypadku przedsprzedaży lub ICO, sekcja ta powinna również nakreślać, w jaki sposób wykorzystane zostaną zebrane fundusze. Ocena tego, czy projekt ma dostęp do odpowiedniego finansowania lub czy zespół projektowy kontroluje nieproporcjonalnie dużą część podaży tokena, może pomóc potencjalnym inwestorom uniknąć niepewnych projektów.

Czy projekt jest prowadzony przez wiarygodny zespół?

Weź pod uwagę pochodzenie, dotychczasowe doświadczenie i wiedzę kryptowalutową zespołu i doradców projektu. Czy zespół pracował wcześniej nad innymi projektami kryptowalutowymi, a jeśli tak, to czy tamte projekty nadal działają? Czy zespół składa się głównie z ekspertów w dziedzinie blockchain czy marketerów? Chociaż anonimowe zespoły niekoniecznie oznaczają, że projekt nie jest wiarygodny, fakt, że inwestorzy nie mogą ocenić ich referencji, należy uznać za czynnik ryzyka. Anonimowe zespoły są również w znacznie mniejszym stopniu odpowiedzialne w przypadku niepowodzenia projektu lub oszustwa. Jest to cecha, która dotyczcy rug pullów DeFi.

Jak zarządzany jest projekt?

Whitepaper powinien również zawierać zarys wyjaśniający, w jaki sposób zarządzany jest projekt. Czy jest to model centralny zarządzany przez zespół, czy też poprzez tokeny zarządzania i zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO). Podczas gdy oba modele mają swoje zalety, ważne jest, aby wziąć pod uwagę poziom kontroli zespołu nad projektem. Potencjalni inwestorzy powinni być podejrzliwi wobec projektów, które twierdzą, że są o wiele bardziej zdecentralizowane niż są w rzeczywistości.

Czy whitepaper ma jakąkolwiek merytoryczną zawartość?

Upewnienie się, że whitepaper zawiera merytoryczne i rzeczowe informacje, to długa droga do oceny wiarygodności projektu. Whitepaper, który jest wypełniony językiem reklamowym, słowami kluczowymi lub w inny sposób pozbawiony merytorycznych informacji może być sygnałem ostrzegawcztm. Białe księgi meme coinów, takich jak Safemoon i Shiba Inu (SHIB), są tego dobitnym przykładem. Potencjalni inwestorzy powinni upewnić się, że rozumieją podstawowe technologie. Ważne jest też, aby sprawdzić czy projekt ma wartość, która nie jest związana jedynie ze spekulacją.

Podsumowanie

Chociaż techniczny język i złożoność whitepaper może wydawać się trudna do zrozumienia, wiele informacji o projekcie można wydobyć poprzez skupienie się i przeprowadzenie szczegółowej analizy podstawowych koncepcji. Wiarygodne zespoły powinny być w stanie nakreślić problemy, które zamierzają rozwiązać. Powinny posiadać też przejrzysty zestaw rozwiązań blockchain do rozwiązania tych problemów, przejrzyste wyjaśnienie tokenomiki projektu oraz wyszczególnienie, w jaki sposób zostaną wydane fundusze.

Należy zauważyć, że whitepaper zwykle reprezentuje wizję i plany dla projektu w jego stanie początkowym. Podczas gdy podstawowa technologia zwykle pozostaje niezmienna, inne szczegóły, takie jak tokenomika, członkowie zespołu i ogólna wizja projektu mogą się zmieniać z czasem i mogą nie być odzwierciedlone w białej księdze. Potencjalni inwestorzy powinni zatem korzystać z innych źródeł, takich jak oficjalna strona internetowa i kanał informacyjny projektu, a także serwisy informacyjne o kryptowalutach i scentralizowane giełdy (CEX).

Wiele nowszych projektów kryptowalutowych czerpie swoją funkcjonalność z fundamentów kluczowych projektów, takich jak Bitcoin, Ethereum i Tether. W związku z tym, ich odpowiednie whitepapery mogą zapewnić potencjalnym inwestorom więcej zrozumienia w zakresie podstawowych koncepcji kryptowalutowych, takich jak stablecoiny, proof of work, staking i wiele innych. Chociaż whitepaper nie jest ostateczną kwestią, która powinna decydować o tym czy inwestować czy nie, przeczytanie ich pomaga w podjęciu decyzji inwestycyjnej i działa jako podstawa do podejmowania decyzji w przyszłości.

W dzisiejszych czasach białe księgi są uważane za obowiązkowy element marketingu. Często mówi się, że jeśli zaprojektujesz je poprawnie, zwiększą Twój autorytet, rozwiążą problemy Twoich klientów i interesariuszy oraz przyciągną potencjalnych klientów jak najlepszy lead magnet.

Ale czym dokładnie jest biała księga i jak zaprojektować taką, która będzie dobrze działać? Biała księga to forma techniki marketingowej, która może pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Jest to również świetne narzędzie marketingowe, które pomoże Ci zebrać leady, zwiększyć reputację Twojej firmy i pomóc Ci w sprzedaży.

Z tego wpisu dowiesz się, czym jest biała księga, jak ją stworzyć, jak ją zaprojektować i jak możesz opublikować swoją białą księgę jako prezentację multimedialną.

Czym dokładnie jest biała księga?

Biała księga to oficjalny raport – czasem rządowy – który w przystępny, ale formalny sposób przedstawia przesłanie firmy i edukuje potencjalnych konsumentów na wyznaczony temat. White paper to kompleksowe opracowanie lub przewodnik na określony temat i związane z nim zagadnienia. Istotny temat biała księga jest zazwyczaj związany z wiedzą specjalistyczną firmy macierzystej – firmy zajmujące się marketingiem cyfrowym mogłyby stworzyć białą księgę na temat nowoczesnych technik optymalizacji pod kątem wyszukiwarek.

Celem biała księga jest oświecenie i edukacja czytelnika. Omawiane zagadnienie jest przedstawione tak, aby pomóc czytelnikowi je zrozumieć, a przedstawione w nim rozwiązania to często przykłady stworzone przez ekspertów. Zazwyczaj, dzięki dogłębnemu przedstawieniu ważnych punktów, formalnemu stylowi i dbałości o szczegóły, kierowany jest do liderów B2B lub osób wpływowych. Może być traktowana jako executive summary dla prezesów firm.

Można więc powiedzieć, że biała księga to kompleksowe opracowanie lub przewodnik po konkretnym temacie i związanych z nim kluczowych punktach, które mogą pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu. Biała księga ma charakter formalny, rzadko specjalistyczny, ale jej celem jest edukacja czytelników. Często zawiera wiarygodne odniesienia do badań naukowych i potwierdzeń, ale sama nie jest publikacją naukową. Ma być łatwy do czytania, często używając głosu biernego, aby zapewnić bezstronność i dystans.

Kto tworzy białe księgi?

Przed pojawieniem się białej księgi w nowoczesnym marketingu, większość białych ksiąg była tworzona przez różne agencje rządowe na całym świecie, organizacje pozarządowe (NGO), think tanki, firmy konsultingowe i tak dalej.

Jednak popularność białych ksiąg wzrosła coraz częściej we wszystkich rodzajach sektorów w wyniku marketingu treści. Pod wieloma względami biała księgas są użytecznymi narzędziami marketingowymi ze względu na ich kompleksowość i dostępność. Produkowanie białych ksiąg może okazać się bardzo korzystne dla każdej firmy, która zajmuje się digital i content marketingiem. Dobrze zaprojektowana biała księga może zamienić się w prawdziwy lead magnet dla profesjonalnych, wysoko postawionych czytelników. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-768x406. png" alt="company biała księga" width="992" height="525" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-576x305. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-1536x813. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-992x525. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Oczywiście, aby stworzyć profesjonalne białe księgi, które są uznawane przez czytelników za kompleksowe, wiarygodne źródła, musisz ciężko pracować. Stworzenie profesjonalnego wpisu na blogu jest wystarczająco trudne, ale jeśli zobaczysz choć jeden przykład biała księga w Internecie, zobaczysz, co mamy na myśli.

Opublikuj swoją białą księgę z Publuu

Publuu to najlepsze narzędzie do tworzenia białych ksiąg online, ponieważ może szybko przekształcić plik PDF w atrakcyjny eBook z efektem przewracania stron. Ponadto, Twoja biała księga może stać się naprawdę interaktywny z Publuu prezentacji ekspres, który pozwala na dodanie galerii, filmów lub audio.

Przykład białej księgi Publuu

Zobacz więcej przykładów flipbooków online

MAKE YOUR OWN

Po opublikowaniu, Twoja prezentacja biała księga będzie nie tylko wyglądać estetycznie – możesz ją udostępnić każdemu czytelnikowi. Wielu odbiorców biała księga to użytkownicy biznesowi; często nie chcą oni pobierać dużych plików na swoje telefony. Dzięki najnowszej technologii HTML5, prezentacja biała księga może być oglądana na każdej nowoczesnej przeglądarce, czy to na urządzeniu z systemem Android, czy smart TV.

Mocną stroną technologii Publuu jest łatwość udostępniania. Wystarczy, że wyślesz czytelnikom link do swojej prezentacji multimedialnej lub osadzisz ją w treści wiadomości e-mail lub na własnej stronie internetowej. Co więcej, jeśli przygotujesz nową wersję swojego biała księga, bo przeprowadziłeś dodatkowe badania, nie musisz generować nowego linku.

Korzystając z Publuu masz również dostęp do statystyk – możesz sprawdzić, kto czyta Twój biała księga, w jakich godzinach, a nawet na które strony zwraca szczególną uwagę. Dzięki śledzeniu linków możesz mieć pewność, że pozycję czytają osoby, którym szczególnie zależy na rozwiązaniach, które proponujesz w swoim biała księga. net/wp-content/uploads/2021/02/Zrzut-ekranu-2021-12-22-o-12. 55. 03-992x271. png" alt="Zaawansowane statystyki śledzenia" width="992" height="271" srcset="https://d3vpszern3jgjo. png. 03-576x157. 03-768x210. 03-1536x420. 03-2048x560. webp 2048w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Rodzaje białych ksiąg

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów biała księgaów, w zależności od ich przeznaczenia, grupy docelowej oraz sposobu przedstawienia tematu.

Biała księga techniczna opisuje, w jaki sposób dana technologia rozwiązuje konkretny problem. Koncentruje się na pojedynczym produkcie lub metodzie technologicznej, która stanowi podstawę przedstawionego w niej rozwiązania. Często zawiera ilustracje, tabele i schematy blokowe. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-768x386. png" alt="technical biała księga" width="992" height="499" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-150x75. webp 150w, https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-576x290. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-1536x772. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-992x499. png 992w, https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-400x200. webp 400w, https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Biała księga biznesu jest przeznaczona dla czytelników nietechnicznych. Przedstawia argumenty przemawiające za konkretnym produktem lub technologią. Próbuje ułatwić czytelnikowi proces poszukiwania i zakupu określonego oprogramowania lub sprzętu. Często jest przeznaczony dla małych i średnich firm.

Analiza porównawcza produktu to biała księga przeznaczona dla czytelników, którzy wiedzą już, jaki produkt chcą kupić, ale nie wybrali jeszcze konkretnego dostawcy. Taka biała księga często przedstawia zestawienie różnych produktów, ich specyfikacje i cechy.

Biała księga może mieć również formę poradnika typu „how-to”. Przedstawia dogłębne rozwiązanie powszechnego problemu w danej branży. Często jest to złożona analiza, bardziej niż typowy wpis na blogu. Często występuje w formie Ebooka lub prezentacji multimedialnej.

White paper może być również skierowany do kadry zarządzającej, opisując innowacyjne metody dowodzenia i skupiając się na streszczeniu zalet i problemów konkretnego rozwiązania. Często może prezentować nowe podejścia do zarządzania i metody rozwiązywania problemów.

Niezależnie od formatu biała księga, jego treść powinna odzwierciedlać kompetencje w danej dziedzinie. Jeśli chcesz stworzyć biała księga, musisz znać temat jak własną kieszeń. Pisanie białych ksiąg nie jest łatwe i wymaga więcej oryginalnych badań niż przeciętny wpis na blogu. Twoi odbiorcy szukają informacji i będą szukać wiarygodnych źródeł – firm i osób, które mają dogłębną wiedzę na dany temat.

Dlaczego warto tworzyć białe księgi?

Ugruntowanie wiarygodności u Twoich czytelników jest łatwiejsze dzięki szacunkowi, jakim cieszą się białe księgi. Pokazują one na przykład czytelnikowi, że jesteś ekspertem w danej dziedzinie. Dzięki biała księga będziesz mógł liczyć na to, że Twoi potencjalni klienci wrócą do Ciebie, gdy w przyszłości będą potrzebowali fachowej wiedzy w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Potencjalni klienci szukają pouczającego wyjaśnienia ważnych kwestii, a Twoja biała księga powinna im to zapewnić. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-create-a-white-paper-768x462. png" alt="how to create a biała księga" width="992" height="597" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-create-a-white-paper-576x347. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-create-a-white-paper-1536x925. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-create-a-white-paper-992x597. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-create-a-white-paper. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Sprzedaż organizacji może również skorzystać z poczucia siły klienta, które daje biała księga. Doświadczeni inwestorzy mają tendencję do czytania białej księgi przed dokonaniem dużego zakupu B2B – na przykład systemów komputerowych lub specjalistycznego sprzętu. Klienci są bardziej skłonni kupować od firm, które znają i ufają, a stworzenie kompleksowego badania w białej księdze jest świetnym sposobem, aby to zrobić.

Wreszcie, biała księgas to świetny sposób na zdobycie nowych leadów biznesowych. Udana kampania content marketingowa może być bardzo pomocna dzięki wykorzystaniu białych ksiąg. Reprezentują one specjalistyczną i godną zaufania wiedzę, która może bardzo pomóc w przedsięwzięciach marketingowych.

Jak napisać białą księgę?

Jeśli przystępujesz do tworzenia białej księgi, zacznij od wyboru tematu. Przejrzyj próbki i szablony w poszukiwaniu inspiracji. Znajdź szablon biała księga, który do Ciebie przemawia, pasuje do Twojej marki i dostosuj jego treść.

Pisząc białe księgi, zastanów się, czego brakuje w Twojej branży. Przedyskutuj, jakie treści chciałbyś zobaczyć. Czy uważasz, że niektóre firmy w Twojej branży powinny coś zrozumieć? A może jest coś, co zrobił Twój zespół, z czego inni mogą się nauczyć? Przejrzyj przykłady białych ksiąg dostępne w sieci i zastanów się, jak dobrze wypadasz w porównaniu z nimi. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-write-a-white-paper-768x370. png" alt="how to write a biała księga" width="992" height="478" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-write-a-white-paper-576x278. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-write-a-white-paper-1536x741. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-write-a-white-paper-992x478. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-write-a-white-paper. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Wybierz temat, który jest Ci znany i wygodny. Ważne jest, aby mieć odpowiednie informacje i dowody na poparcie danych przedstawionych w formacie białej księgi. Ponadto musisz wybrać temat, który zainteresuje Twoich odbiorców. Jeśli czytelnicy nie uznają Twojej białej księgi za interesującą lub istotną, to znaczy, że trudzisz się bez celu!

Zrób swoje badania!

Nie można stworzyć białej księgi bez badań. Zbieraj informacje zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Aby Twój materiał się wyróżniał, dokładnie omów swój temat. Książki, encyklopedie, badania naukowe – aby przedstawić swoje rozwiązania jako profesjonalne, będziesz musiał sięgnąć głębiej niż tylko do Wikipedii. Być może będziesz musiał sam przeprowadzić eksperymenty lub badania. Pamiętaj o stworzeniu dobrej bibliografii do swojej białej księgi, najlepiej takiej, która odpowiada standardom akademickim w Twoim kraju.

Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie mediów i dyskusji internetowych na dany temat. Dzięki temu zdobędziesz nową wiedzę i dostrzeżesz swoje błędy. Ponadto, będziesz mógł zobaczyć wszelkie dziury w treści w pierwszym szkicu swojej białej księgi, które możesz następnie wypełnić. net/wp-content/uploads/2022/12/research-768x382. png" alt="badania" width="992" height="494" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/research-150x75. net/wp-content/uploads/2022/12/research-576x287. net/wp-content/uploads/2022/12/research-1536x765. net/wp-content/uploads/2022/12/research-992x494. net/wp-content/uploads/2022/12/research-400x200. net/wp-content/uploads/2022/12/research. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Profesjonalne opinie

Podczas pisania biała księga zawsze warto przeprowadzić wywiad z osobami, które pracują w dziedzinie, którą badasz. Nie tylko nauczysz się nowych rzeczy, ale Twoja biała księga będzie bardziej prestiżowa ze względu na opinie profesjonalistów. Wywiad możesz przeprowadzić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podczas rozmowy na Zoomie – pamiętaj tylko, aby uzyskać zgodę na cytowanie eksperta.

Dokładnie sprawdź wszystkie swoje źródła, niezależnie od tego, czy zostały one opublikowane wcześniej, czy też sam przeprowadziłeś wywiad. Istnieje wiele zasobów internetowych, które mogą pomóc Ci zweryfikować Twoje badania, w tym te wykorzystywane przez dziennikarzy i liderów opinii.

Napisz białą księgę

Kiedy już zgromadzisz wszystkie niezbędne materiały, powinieneś dowiedzieć się, jak napisać białą księgę – zacznij od stworzenia konspektu.

Jak w przypadku każdej publikacji naukowej, powinieneś stworzyć konspekt – zrób spis treści. Każda praca naukowa powinna zaczynać się od powiedzenia tego, co zamierzasz powiedzieć, powiedzenia tego, a następnie podsumowania tego, co właśnie powiedziałeś. Zacznij od streszczenia i wstępu, w którym przedstawiasz swoje argumenty, a zakończ konkluzją. Możesz znaleźć wiele szablonów biała księga, które pomogą Ci zaprezentować treść w efektywny sposób. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-768x409. png" alt="what is a biała księga" width="992" height="529" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-576x307. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-1536x818. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-992x529. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Abstrakt służy jako fundament dla reszty dokumentu, a zebrane informacje i wnioski przedstawisz w kolejnych rozdziałach. Użyj programu do edycji tekstu, takiego jak Google Docs, Libre Writer lub Microsoft Word, aby przygotować zarys swojej białej księgi. Użyj stylów podanych w dokumencie, aby Twoja biała księga była przejrzysta i czytelna.

Standardowym formatem dokumentu używanym dla białych ksiąg jest zazwyczaj PDF. Białe księgi są bardziej naukowymi przedsięwzięciami prezentowanymi w sposób formalny. Podczas gdy w profesjonalnej publikacji biznesowej przejrzystość jest ważna, nie powinieneś przytłaczać czytelników krzykliwymi projektami. Zamiast tego użyj prostego szablonu białej księgi – chodzi o treść, a nie styl.

Białe księgi: wskazówki do zapamiętania

Białe księgi są zazwyczaj pisane dla czytelników biznesowych lub rządowych. Jednak, jak może powiedzieć każdy instytut marketingu treści, ta specyficzna grupa odbiorców również potrzebuje pewnej zachęty, aby sprawdzić swoje białe księgi. Dla wielu takich czytelników, strona tytułowa Twojej białej księgi i dobrze dobrany tytuł powinny mieć duże znaczenie. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-tips-768x430. png" alt="biała księga tips" width="992" height="556" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-tips-576x323. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-tips-1536x861. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-tips-992x556. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-tips. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Unikaj zbędnych słów, ale podkreśl możliwe wyniki swoich badań i rozwiązania. Jeśli chcesz zaprezentować nowy sprzęt, przyciągnij czytelników jego zdjęciem na stronie tytułowej. Możesz sugerować, że to narzędzie rozwiąże problemy potencjalnych czytelników, ale biała księga to nie reklama. Pisząc biała księga, używaj odpowiedniego języka i formalnego tonu zarówno w treści, jak i na stronie tytułowej.

Jak zaprojektować białą księgę

Teraz już wiesz, jak napisać białą księgę, ale powinieneś zdecydować, jak ją zaprojektować i jak przedstawić ją docelowym odbiorcom. Jak już powiedzieliśmy powyżej w tym wpisie na blogu, Twoi czytelnicy skupiają się głównie na treściach pisanych. Nie oznacza to jednak, że należy zaniedbać układ graficzny.

Przykłady białych ksiąg, które można znaleźć w Internecie, mogą pokazać, jak ważny jest czysty, efektywny projekt. Strona tytułowa białej księgi jest często minimalistyczna, zawiera tylko tytuł lub może tylko abstrakcyjną grafikę w prostym schemacie kolorów. Niektóre branże, takie jak turystyka czy moda, mogą wymagać bardziej dekoracyjnej okładki białej księgi – ale to zwykle kwestia konkretnego tematu.

Zazwyczaj łatwo jest wybrać jeden z wielu szablonów białych ksiąg dostępnych online. Te przykłady białych kartek mają już przygotowany, przejrzysty układ. Wszystko, co musisz zrobić, to wkleić treść i dodać własne obrazy. Niektóre firmy mogą również chcieć dopasować czcionki – zwłaszcza jeśli używają czcionek marki związanych z ich projektem.

Jak sama nazwa wskazuje, białe papiery opierają się na minimalistycznym tle. Są one drukowane na białych stronach papieru, a rozpryski koloru zwracają uwagę na ważne elementy. Szablon białej księgi, który znajdziesz w Internecie, prawie na pewno będzie miał podobny układ. net/wp-content/uploads/2022/12/business-presentation-768x438. png" alt="prezentacja biznesowa" width="992" height="566" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/business-presentation-576x329. net/wp-content/uploads/2022/12/business-presentation-1536x877. net/wp-content/uploads/2022/12/business-presentation-992x566. net/wp-content/uploads/2022/12/business-presentation. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Szablon białej kartki może wykorzystywać układ jedno- lub dwukolumnowy – najlepiej użyć dwóch kolumn, jeśli zamierzasz zaprojektować swoją białą kartkę przy użyciu pionowego układu strony, lub trzech kolumn, jeśli używasz układu poziomego.

Jeśli okaże się, że często piszesz białe księgi i publikujesz je na swojej stronie (być może używając prezentacji Publuu), możesz chcieć stworzyć biała księga hub na swojej stronie. Co to jest biała księga hub? To po prostu sekcja witryny – być może przy użyciu technologii jak Publuu web kiosk – że jest poświęcony białych ksiąg i podobnych publikacji zawodowych. Możesz wyświetlać przykłady biała księga w jednym miejscu, które przyciąga specjalistów z rynku. Taki hub może generować leady sprzedażowe, zwłaszcza jeśli dostarczysz czytelnikom biznesowym wartościowe treści.

Narzędzia do projektowania białych kartek

Wielu projektantów używa oprogramowania takiego jak InDesign do tworzenia białych ksiąg. Jednak pakiety biurowe, takie jak Libre Office, Microsoft Word, a nawet Google Docs mogą również oferować szablon białej księgi. Możesz napisać białą księgę w programie Word, a następnie sformatować ją za pomocą szablonu.

Innym świetnym narzędziem do pisania białych ksiąg jest Evernote. Możesz go używać do tworzenia bibliografii i śledzenia źródeł, z których korzystasz podczas prowadzenia badań zewnętrznych. Użytkownicy Microsoftu polecają również OneNote, który integruje się z Wordem i Excelem, co pomoże Ci zaznaczyć kluczowe punkty i przygotować wizualizację danych. Nie powinieneś tworzyć całego biała księga w OneNote, ale to świetne narzędzie. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-768x384. png" alt="evernote" width="992" height="497" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-150x75. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-576x288. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-1536x769. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-992x497. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-400x200. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Wielu projektantom można polecić również Canva lub Visme do tworzenia biała księgaów. Mogą one pomóc Ci stworzyć cały dokument w formacie PDF, a prawie każdy szablon biała księga, który znajdziesz na tych stronach, pomoże Ci stworzyć wysokiej jakości publikacje. Ich bogata biblioteka wizualizacji pomoże Twoim czytelnikom utrzymać zainteresowanie wizualne, a także łatwo jest zaprojektować elementy, które pomogą w nawigacji po zawartości Twoich białych ksiąg. net/wp-content/uploads/2022/12/visme-768x369. png" alt="visme" width="992" height="476" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/visme-576x277. net/wp-content/uploads/2022/12/visme-1536x738. net/wp-content/uploads/2022/12/visme-992x476. net/wp-content/uploads/2022/12/visme. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Jak generować leady za pomocą białych ksiąg?

Białe księgi to kompleksowe opracowania prezentujące wiele możliwych rozwiązań. Prezentują one wiedzę ekspercką Twojej firmy i dlatego są skierowane do liderów biznesu. Ponieważ są one często poszukiwane przez osoby szukające rozwiązań i cennego spojrzenia, czyni to z nich świetne narzędzie do generowania leadów. net/wp-content/uploads/2021/02/6030257-992x386. jpg" alt="Ebook generuje leady" width="992" height="386" srcset="https://d3vpszern3jgjo. jpg. net/wp-content/uploads/2021/02/6030257-576x224. net/wp-content/uploads/2021/02/6030257-768x299. net/wp-content/uploads/2021/02/6030257. webp 1285w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Jeśli w swojej białej księdze przedstawisz możliwe rozwiązanie, to rozwiązaniem tym może być kontakt z profesjonalistą takim jak Ty. Podczas gdy białe księgi nie są tylko dla autopromocji, są one doskonałym narzędziem do generowania leadów – zwłaszcza od klientów o wysokim profilu, takich jak instytucje finansowe.

Dzięki formularzom generowania leadów Publuu możesz po prostu poprosić swoich czytelników o kontakt z Tob ą podczas czytania białej księgi online – możesz poprosić ich o pozostawienie adresu e-mail w zamian za dostęp do książki. Zazwyczaj użytkownicy biznesowi są bardziej skłonni do kontaktu z Tobą w zamian za wartościowe treści.

Tworzenie biała księga – podsumowanie

Teraz już wiesz, jak napisać biała księga – użyj formalnego języka, podziel się wynikami swoich badań, zaprojektuj układ w sposób przejrzysty i efektywny. Publuu może pomóc Ci w procesie projektowania – podobnie jak wiele narzędzi online. Wybierz więc szablon biała księga i zacznij pisać!

You may be also interested in:Co to jest White Paper?
Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia prezentacji interaktywnych w 2021 r
Najlepsze narzędzia do prezentacji online w 2021 roku

Biała księga techniczna Cafection Encore Lite

Bezpośredni link do pobrania Biała księga techniczna Cafection Encore Lite

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biała księga techniczna Cafection Encore Lite