Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Beko Cie 28000

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Beko Cie 28000 to proces, który pozwala użytkownikom na zapewnienie, że ich urządzenia zawsze korzystają z najnowszych funkcji i funkcjonalności, dostępnych do zaoferowania przez producenta. Aktualizacja oprogramowania umożliwia również poprawę wydajności urządzenia, usuwanie luk bezpieczeństwa i poprawę jakości działania. Aby uzyskać najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego Beko Cie 28000, należy odwiedzić witrynę internetową producenta i ściągnąć plik instalacyjny. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie i zakończyć proces instalacji. Po zakończeniu procesu aktualizacji należy zrestartować urządzenie, aby wprowadzić wszelkie zmiany.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Beko Cie 28000

Powrót do góry

(NitroPad - Qubes OS)

Ten przewodnik opisuje jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe Heads dla NitroPad.

Instrukcje te mają zastosowanie w następujących przypadkach:

 • Chcesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe Heads.

 • Przeprowadzono już fabryczny reset OEM, ale licznik TPM nie został zresetowany.

 • Przygotowanie#

  1. Podłącz NitroPada do gniazdka elektrycznego i obciąż jego baterię do ponad 70%.

  2. Pobierz najnowszy firmware i zapisz go na dysku USB. Dla NitroPad T430 użyj nitropad-t430-[version]. npf, a dla NitroPad X230 użyj nitropad-x230-[version]. npf.

  3. W celu weryfikacji sumy hash, zapisz plik sha256sum na dysku USB.

  Weryfikacja pliku oprogramowania sprzętowego#

  Przed zapisaniem pliku firmware na urządzeniu należy sprawdzić jego spójność. Po skopiowaniu pliku firmware na dysk USB należy upewnić się, że jest on prawidłowo odmontowany/wysunięty, aby uniknąć problemów z zapisem. Kontrola spójności powinna zostać przeprowadzona na NitroPadzie, aby zweryfikowane dane były dokładnie takie same jak te odczytane przez aplikację aktualizującą. Ta czynność nie będzie wymagana w kolejnych aktualizacjach firmware.

 • Uruchom Nitropada i otwórz konsolę odzyskiwania z Options -> Exit to recovery shell.

 • Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić oprogramowanie sprzętowe:

 • $ mount-usb # select USB device$ cd /media$ sha256sum -c sha256sum

  Dla wersji v1. 1-rc3 powinno to dać wynik:

  $ sha256sum -c sha256sumnitropad_x230_v1. 1-rc3. rom: OK

  Potwierdza to, że zawartość pliku jest zgodna z oczekiwaniami. Proszę zrestartować Nitropada, aby kontynuować (poprzez wyłączenie i ponowne włączenie zasilania lub naciśnięcie CTRL+ALT+DELETE).

  Procedura#

  To jest właściwa procedura aktualizacji. Zazwyczaj pierwsze dwa ekrany nie są wyświetlane - w takim przypadku proszę zacząć od kroku 3.

 • (Ekran opcjonalny) Wybierz opcję „Ignoruj błąd i kontynuuj do domyślnego menu startowego”.

   1. Przejdź do zakładki „Opcje”.

    1. Wybierz opcję „Flash/Update the BIOS”.

     1. Prosimy o potwierdzenie pierwszej opcji.

      1. Potwierdź proces klawiszem Enter.

       1. Wybierz żądany plik. npf.

         1. Potwierdzić ponowne uruchomienie przyciskiem Enter.

         2. Z powodzeniem zaktualizowałeś oprogramowanie sprzętowe!

          Dalsze kroki#

          W przypadku pojawienia się ekranu ERROR: TOTP Generation Failed! , należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi Przywracania ustawień fabrycznych (w menu po lewej stronie), zaczynając od kroku 11.

  W przypadku oprogramowania sprzętowego należy wybrać metodę aktualizacji odpowiednią dla stanu instalacji urządzenia. Dostępne są dwie metody aktualizacji. Jedna polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z poziomu urządzenia i wykonaniu aktualizacji, jeśli wersja zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. Druga polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z komputera i wykonaniu aktualizacji z komputera, jeśli wersja zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. W środowisku, w którym nie można ustanowić połączenia z Internetem za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, należy nawiązać połączenie za pomocą przewodowej sieci LAN lub kabla USB i przeprowadzić aktualizację z komputera.

  W środowisku IPv6 nie można wykonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Należy użyć kabla USB, ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem i wykonać aktualizację z poziomu komputera.

  Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

  Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzętowego jest możliwe z poziomu panelu sterowania urządzenia. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy się upewnić, że przebiegła ona poprawnie. Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

  Aktualizacja za pośrednictwem Internetu

  W celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji można przejść do serwera firmy Canon z poziomu urządzenia.

  1

  Naciśnij przycisk <Aktualizacja oprogramowania układowego> w widoku Ekran Główny. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/SS735_basic_0069. html#0234_h1_01">Ekran Główny

  Urządzenie sprawdzi, czy dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

  Wyświetlenie komunikatu <To jest najnowsza wersja oprogramowania układowego. > oznacza, że nie ma potrzeby aktualizowania oprogramowania sprzętowego.

  2

  W przypadku wyświetlenia ekranu licencji naciśnij przycisk <Accept>.

  3

  Wybierz <OK>.

  Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie zostanie automatycznie zresetowane. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/images/global_images/1T0002568044/g_style_important2_L=pl-PL. gif" alt=""/>

  Podczas ponownego uruchamiania nie wolno wyłączać urządzenia.

  Aktualizacja z poziomu komputera

  Po pobraniu najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony internetowej firmy Canon należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe z komputera za pomocą programu „Narzędzie pomocy użytkownika”. Informacje na temat sposobu aktualizacji oprogramowania sprzętowego z poziomu komputera zawiera dokument „User Support Tool Operation Guide (Podręcznik obsługi narzędzia pomocy użytkownika)” dołączony do oprogramowania sprzętowego.

  Aby wprowadzić urządzenie w stan oczekiwania na aktualizację oprogramowania sprzętowego

  <Menu>  <Ustawienia zarządzania>  <Licencja/inne>/<Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł. >  <Aktualizacja oprogramowania układowego>  <Z komputera>  <Tak>

  Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

  Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny. html#0234_h1_01">Ekran Główny

  Wybierz <Ustawienia zarządzania>.

  Wybierz kolejno pozycje <Licencja/inne>/<Ustaw. gif" alt=""/> <Aktualizacja oprogramowania układowego>.

  4

  Wybierz <Informacje o wersji>.

  Wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2060%20%28cy%29/b_dis776. gif" alt=""/>

  Wprowadzenie

  Co pewien czas firma HP wydaje aktualizacje drukarek, nowe aplikacji dla usług internetowych, a także nowe funkcje dla dotychczasowych programów tego typu. Aby pobrać te aktualizacje, należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki. Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego aplikacje internetowe zostaną zaktualizowane automatycznie.

  Omówienie wideo

  Poniższe filmy przedstawiają sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki. Czynności, jakie należy wykonać, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, różnią się w zależności od modelu drukarki. Należy wybrać film dotyczący posiadanego modelu drukarki.

  Poniższy film dotyczy modeli drukarek M329, M428, M429 i M479:

  Poniższy film dotyczy drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło oraz niektórych drukarek wyposażonych w 2-wierszowy panel sterowania LCD:

  Uwaga:

  Jeżeli czynności opisane w tych filmach nie dotyczą posiadanego modelu drukarki, prawidłowe czynności opisano w poniższych sekcjach.

  Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego drukarki

  Drukarka HP LaserJet Pro obsługuje dwie metody aktualizacji oprogramowania sprzętowego (wymienione poniżej).

  Wybierz jedną z tych metod i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki.

  W przypadku drukarki podłączonej za pomocą przewodu USB skorzystaj z drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

  Metoda 1: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu panelu sterowania

  Skorzystaj z tej metody, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą panelu sterowania drukarki (tylko w przypadku drukarek podłączonych do sieci), a następnie ustaw w drukarce opcję automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego po udostępnieniu nowych aktualizacji.

  Aby możliwa była aktualizacja oprogramowania przy użyciu połączenia sieciowego, drukarka musi być połączona z Internetem.

  Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

  Rys. : Panele sterowania z białym tłem

  Rys. : Panele sterowania z czarnym tłem

  Rys. : 2-wierszowy panel sterowania LCD

  Panele sterowania z białym tłem (modele M329, M428, M429 i M479)

  1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej z aktywnym połączeniem internetowym.

  2. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknij ikony Konfiguracja .

   Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

   W przypadku braku opcji Aktualizacja drukarki przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

   Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje drukarki, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

   Drukarka automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji i, jeśli znajdzie nowszą wersję, rozpocznie proces aktualizowania.

   Ustaw w drukarce opcję automatycznego aktualizowania oprogramowania sprzętowego, gdy dostępne są aktualizacje:

   Dotknij przycisku Zarządzaj aktualizacjami, dotknij Umożliwiaj aktualizowanie, a następnie dotknij Tak.

   Dotknij przycisku Wstecz , dotknij Opcje aktualizacji drukarki, a następnie dotknij Zainstaluj automatycznie (zalecane).

  Panele sterowania z czarnym tłem

  Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Konfiguracja

  Przewiń ekran i otwórz menu Usługi, a następnie otwórz menu Aktualizacja LaserJet.

  Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

  Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

  Przewiń ekran i otwórz menu Usługi, otwórz menu Aktualizacja LaserJet, a następnie wybierz menu Zarządzaj aktualizacjami.

  Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na TAK, a następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

  2-wierszowy panel sterowania LCD

  M305dn, M404-M405 (modele n, dn, dw), M454 (modele nw, dn)

  Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

  Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do następujących menu i otworzyć je:

  Konfiguracja

  Konserwacja drukarki

  Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe

  W przypadku braku opcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego użyj drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

  Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć proces aktualizacji.

  Wszystkie inne 2-wierszowe panele sterowania LCD

  Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

  Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet.

  Wybierz Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

  Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet i menu Zarządzanie aktualizacjami.

  Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na Tak, następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

  Metoda 2: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP

  Użyj tej metody, aby ręcznie pobrać i zainstalować narzędzie aktualizacji drukarki HP.

  Jest to jedyna opcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarek podłączonych do komputera za pomocą kabla USB. Metoda ta działa również w przypadku drukarek, które są podłączone do sieci.

  Musisz mieć zainstalowany sterownik drukarki, aby użyć tej metody.

  Przejdź do strony www. com/go/support, kliknij Oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij Drukarka.

  W polu tekstowym wpisz nazwę drukarki, kliknij przycisk Prześlij, a następnie kliknij model drukarki z listy wyników wyszukiwania.

  W sekcji Oprogramowanie sprzętowe znajdź plik Narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

  Kliknij przycisk Pobierz, a następnie Uruchom.

  Po uruchomieniu narzędzia do aktualizacji drukarki HP wybierz drukarkę, którą chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj.

  Postępuj zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie, aby ukończyć instalację. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć narzędzie.

  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Beko Cie 28000

  Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Beko Cie 28000

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Beko Cie 28000